Verdier og etisk reglement for Tingvoll kommune

 

Formål og virkeområde verdier og etisk reglement

Formålet med Tingvoll kommunes verdier og etiske retningslinjer, er å sikre en
felles plattform, definere felles standarder og bidra til god etisk praksis for ansatte og folkevalgte i Tingvoll kommune. Verdiene og de etiske retningslinjene gjelder alle kommunens ansatte, folkevalgte og utøvere av kommunens tjenester.

Ansatte og folkevalgte i Tingvoll kommune skal arbeide for fellesskapets beste i tråd med lover, regler, kommunens verdigrunnlag og politiske vedtak. Kommunens ansatte og folkevalgte skal utføre sine oppgaver og opptre på en måte som ikke skader kommunens omdømme og tillit i befolkningen. 

Kommunens ansatte og folkevalgte skal være seg bevisst at de er i innbyggernes tjeneste.