Søk om tilskudd til inkludering av barn og unge

Tilskuddsordningen “Tilskudd til inkludering av barn og unge” er nå lyst ut for 2023 og søknadsskjemaet er publisert i Bufdirs søknadsportalMålgruppen er barn og unge i alderen fra 0 til og med 24 år som av ulike grunner står i fare for å havne i utenforskap.

Søknadsfristen er 18. november 2022.   

Lese hele utlysningen med all relevant informasjon på Bufdirs nettside.  

Målet med tilskuddsordningen er å legge til rette for at alle barn og unge skal ha mulighet til mestring og samfunnsdeltakelse. Tilskuddsordningen skal bidra til utvikling av åpne møteplasser, deltakelse på ferie- og fritidsaktiviteter og fullføring av utdanningsløp. Målgruppen er barn og unge i alderen fra 0 til og med 24 år som av ulike grunner står i fare for å havne i utenforskap.

Søknadsskjemaet finner man ved å logge inn i søknadsportalen.

 

Et bilde som viser to barn, en jente og en gutt, som sitter på en disse. Ansiktene deres er ikke synlige. De sitter vendt mot hverandre på dissen. - Klikk for stort bildeIllustrasjonsfoto. Kelly Sikkema


 


Størrelse på bevilgning

Bevilgning i forslag til statsbudsjett 2023 er 664,43 mill. kroner. 439 mill. kroner av bevilgningen er tildelt til flerårige tilskudd i 2022. Dette betyr at mange tilskuddsmottakere allerede har fått vedtak om tilskudd i 2023 og har pågående prosjekter.

I forslag til statsbudsjett for 2023 er 17,5 mill. kroner av bevilgningen satt av til etablering, drift eller videreutvikling av utstyrssentraler, og 2,5 mill. kroner til organisasjonen BUA.

Bufdir tar forbehold om Stortingets endelige budsjettvedtak for 2023.


Disse kan søke 

 • Offentlige instanser, frivillige organisasjoner og private aktører kan søke om tilskudd fra denne ordningen
   
 • Enkeltpersonforetak eller privatpersoner kan ikke søke
   
 • Det er kun kommuner og fylkeskommuner som kan søke om tilskudd til å ansette personer som skal følge opp ungdom i utdanningsløp, såkalte "loser/ungdomsloser". Kommunen søker gjennom sin hovedsøknad, mens fylkeskommuner søker gjennom eget skjema
   
 • Det er kun kommuner som kan søke om tilskudd til prosjekter som skal føre til økt koordinering og samarbeid mellom aktørene som bidrar i arbeidet med målgruppen. Bydelene i Oslo er sidestilt med kommuner
   
 • Virksomheten som søker om tilskudd, må være registrert i Enhetsregisteret
   
 • En frivillig organisasjon er en organisasjon som er registrert i Frivillighetsregisteret
   
 • En privat aktør er en virksomhet som er registrert i Enhetsregisteret, men som ikke er en frivillig organisasjon eller offentlig virksomhet


Dette kan man søke om tilskudd til 

 • 4.1 Kultur-, fritids- og ferieaktivitet
 • 4.2 Jobbtilbud og veiledning
 • 4.3 Utstyrssentral
 • 4.4 Lokal fritidskasse
 • 4.5 Kultur- og aktivitetskort
 • 4.6 Aktivitetsguide
 • 4.7 Los/ungdomslos
 • 4.8 Åpen møteplass
 • 4.9 Utprøving av arbeidsmodeller
 • 4.10 Koordinering av lokalt arbeid for inkludering av målgruppen
 • 4.11 Annen lokal aktivitet
 • 4.12 Sentralledd frivillige organisasjoner – aktivitet i minst fem kommuner
   


Tips til søknadsprosessen 

Bufdir anbefaler at dere leser både forskrift og veileder til forskrift nøye. I kapittel 5 i veileder er det informasjon om spørsmålene i de ulike søknadsskjemaene.

Les godt igjennom alle spørsmålene og hjelpetekstene (spørsmålstegnsymbol) i søknadsskjemaet. 

Svar på det det blir spurt om og vær så presis og konkret som mulig, spesielt når dere skal beskrive selve aktiviteten(e). 

Sett opp et realistisk budsjett i søknadsskjemaet.