Kom med innspill til kulturmiljøplan for Tingvoll kommune

7. november 2022 vedtok Oppvekst- og kulturutvalget at organisasjoner, innbyggere og andre inviteres til å komme med innspill til «Temaplan for kulturmiljø og kulturminner i Tingvoll kommune 20232027» med frist 1. januar 2023.

Les vedtaket fattet i Oppvekst- og kulturutvalget her (sak 27/22). 

Skriftlige innspill kan sendes til postmottak@tingvoll.kommune.no innen 1. januar 2023.

Etter fristen blir alle innkomne innspill vurdert og temaplanen oppdatert, før ny politisk behandling og høring av nytt planutkast. Etter høringen vil temaplanen i sin helhet legges frem for endelig politisk behandling, i 2023.

Les planutkastet her. (PDF, 672 kB)

Etter endelig politisk behandling publiseres kulturmiljøplanen på Tingvoll kommunes nettside og flere steder i den digitale planen vil det være felt hvor man kan registrere navn, kulturmiljø/kulturminne samt opplysninger om kulturminnet. Det vil være en interaktiv plan på kommunens nettside, hvor kommunen enkelt og fortløpende kan innhente informasjon fra publikum.

Handlingsdelen i kulturmiljøplanen skal rulleres årlig og hvert fjerde år rulleres hele planen. 

Litt om planprosessen

Planprogram og oppstart av arbeidet ble vedtatt i formannskapet 12. desember 2017. Kulturmiljøplanen har status som temaplan. Det ble nedsatt en arbeidsgruppe bestående av:

  • Gunnar Aasen (Tingvoll sogelag og Straumsnes Bygdemuseum)
  • Jon N. Eikrem (politisk representant)
  • Unn Catodotter Fyllingsnes (politisk representant)
  • Marit Linberg (kirkeverge), Marianne Nystad (Tingvoll museum)
  • Peder Hanem Aasprong (vara for politisk representant)
  • samt daværende folkehelse- og kulturkoordinator i Tingvoll kommune

Arbeidsgruppa kom etter hvert frem til at planarbeidet ville kreve mer tid og et mer inngående arbeid enn foreslått framdriftsplan i planprogram vedtatt av formannskapet i 2017. Nytt planprogram ble derfor utarbeidet av arbeidsgruppa med ferdigstilling og politisk behandling av planen våren 2020.

Først på nyåret i 2023 vil planen være klar til å sendes til høring. Det er flere årsaker til at arbeidet med planen har tatt mer tid enn planlagt. Korona-pandemien og vakanse i kulturkonsulentstillingen er blant de største årsakene.

Les mer om planprosessen her