Verdier og etisk reglement

Formål og virkeområde

Formålet med Tingvoll kommunes verdier og etiske retningslinjer, er å sikre en
felles plattform, definere felles standarder og bidra til god etisk praksis for ansatte
og folkevalgte i Tingvoll kommune. Verdiene og de etiske retningslinjene gjelder alle
kommunens ansatte, folkevalgte og utøvere av kommunens tjenester.


Ansatte og folkevalgte i Tingvoll kommune skal arbeide for fellesskapets beste i tråd
med lover, regler, kommunens verdigrunnlag og politiske vedtak. Kommunens
ansatte og folkevalgte skal utføre sine oppgaver og opptre på en måte som ikke
skader kommunens omdømme og tillit i befolkningen.

Kommunens ansatte og folkevalgte skal være seg bevisst at de er i innbyggernes tjeneste.