Forurensning

Tingvoll er lokal myndighet for forurensning fra slam og avløpsanlegg.