Fritak

I henhold til eiendomsskatteloven §5 er det en del skatteobjekter som skal fritas for eiendomsskatt. Herunder kommunens egne eiendommer, visse eiendommer som staten eier, landbrukseiendommer med mer.

Kommunestyret kan i henhold til eiendomsskattelovens § 7 frita spesielle eiendommer helt eller delvis for eiendomsskatt. Søknad om fritak fra eiendomsskatt etter eiendomsskattelovens § 7 rettes til eiendomsskattekontoret, som utarbeider innstilling i saken. Innstillingen blir oversendt til Kommunestyret som fatter endelig vedtak i saken.

 

Søknad sendes til:

Tingvoll kommune
Eiendomsskattekontoret
Midtvågvegen 2
6630 Tingvoll

 

Eller e-postadresse: postmottak@tingvoll.kommune.no 

 

Les mer om lov om eiendomsskatt