Ungskogpleie

Lauvrydding og avstandsregulering

Lauvrydding:

På grunn av konkurranse om næring og fare for skader etter pisking bør du lauvrydde furu- og granplantefeltene dine. Riktig tidspunkt for første lauvrydding er ofte ved 2-4 m høyde på bartrærne. Ved å sette i verk tiltak på riktig tidspunkt unngår du at det oppstår veksthemming, feil og skader på bartrærne, som igjen vil gi mindre lønnsomhet ved slutthogst. På god bonitet kan det bli aktuelt å komme igjen å gjøre nye lauvryddinger. Gjerne i feltets siste fase før det går over i hogstklasse 3 (ungskog).  

Avstandsregulering:

Avstandsregulering er spesielt viktig å utføre hvor man har forynget skogen naturlig. Her kan det være store treantall pr. daa, og det er da viktig å få redusert dette til et anbefalt treantall. I plantefelt av gran bør det være ca. 200 planter slik at man har tilstrekkelig planter til slutt på grunn av sjøltynning. 

Tilskudd og bruk av skogfond:

I Tingvoll gis det 30 % tilskudd til plantekjøp og utplanting av gran etter granhogst. For furu er tilskuddet til planting og plantekjøp 50 %.