Konsesjon og konsesjonsfrihet

Konsesjon er tillatelse fra konsesjonsmyndighetene til å erverve en eiendom. En erverver er en som overtar eiendommen som ny eier. Ved overdragelse av en eiendom som er konsesjonspliktig, må ny eier søke kommunen om tillatelse til å overta eiendommen.

KONSESJONSFRIHET
De fleste eiendomsoverdragelser er imidlertid konsesjonsfrie, siden det er gjort mange unntak fra konsesjonsplikt i konsesjonsloven. Det betyr at du ikke må søke om konsesjon. Skal du overta en konsesjonsfri eiendom, sender du i stedet egenerklæring for å bekrefte denne konsesjonsfriheten.

Du må sende egenerklæring om konsesjonsfrihet når:

  • bebygd eiendom mindre enn 100 dekar, og med mindre enn 35 dekar fulldyrket eller overflatedyrket jord.
  • tomter til bolig- og fritidsformål 
  • overtagelse fra nær familie
  • når den som overtar er odelsberettiget

Erverv av bebygd eiendom hvor tomten ikke overstiger 2 dekar stilles det ikke krav om å søke om konsesjonsfrihet.

Mer informasjon og skjema for egenerklæring om konsesjonsfrihet

KONSESJON
Om du ikke kan søke om konsesjonsfrihet, må du søke om konsesjon. 
Ved en konsesjonssøknad vil det legges vekt på:

  • formålet ditt vil ivareta hensyn til bosettingen i området
  • kjøpet innebærer en driftsmessig god løsning
  • du anses skikket til å drive eiendommen
  • du ivaretar hensynet til helhetlig ressursforvaltning og kulturlandskapet

Legg med kopier av hjemmelsdokument (skjøtet), kontrakt og takst hvis slike dokumenter finnes. 

Mer informasjon og skjema for konsesjon ved erverv av fast eiendom

SØKNAD
Sendes til Tingvoll kommune, Midtvågvegen 2, 6630 Tingvoll eller epost

Du vil få en tilbakemelding fra kommunen når vi har lagt inn konsesjonen i matrikkel.