Jakttider

Ønsker du å jakte er det viktig å være klar over jakttiden for den enkelte art og om arten er lov å jakte på

Jakttidene gjelder fra 1.april 2017 til og med 31. mars 2022. Det er Miljødirektoratet som fastsetter jakttidene for de jaktbare viltartene. I Norge er det tillatt å jakte på 56 arter av fugler og pattedyr.

* Se utfyllende endringer i jaktidsforskriften, 2017 – 2022, side 13 og 14 for grågås og kanadagås. Noen av de viktigste artene i Tingvoll er nevnt under:

Artstype

Jakttider

Hjort 01.09. - 23.12.
Elg 10.09. - 23.12
Rådyr 25.09. - 23.12.
Voksen råbukk 10.08. - 23.12.
Rødrev 15.07. - 15.04.
Grågås* 10.08. - 23.12.
Kanadegås* 10.08. - 23.12. (uønsket art)
Røyskatt 21.08. - 15.03.
Oter Rødlistet art- jakt ikke tillatt
Mink Svartelistet art - jakt hele året


Fredningstid for alt vilt, med unntak av svartelistet arter, er mellom 15.04. og 15.07.

Forskrift om jakt- og fangsttider for jaktsesongen f.o.m 01.04. 2017 – t.o.m. 31.03. 2022 med retningslinjer fastsatt av Miljødirektoratet 25. januar 2017.