Bakgrunn for helseplatformen og kort om fremdrift

Helseplattformen AS skal innføre en felles pasientjournal for hele helsetjenesten i Midt-Norge. Det innebærer at kommuner, sykehus, fastleger og private aktører arbeider i den samme pasientjournalløsningen.

Helseplattformen skal gi økt kvalitet i pasientbehandling, bedre pasientsikkerhet, mer brukervennlige systemer og dermed sette helsepersonell i stand til å utføre sine oppgaver på en bedre og mer effektiv måte.

Innføring av Helseplattformen er et av regjeringens strategiske tiltak for å nå målet om «En innbygger- en journal» (Meld. St. 9 (2012-2013)). Helseplattformen AS eies per i dag av Helse Midt-Norge RHF og Trondheim kommune.

Les mer på  helseplattformen.no


Arbeid med Helseplattformen i Tingvoll kommune

Tingvoll kommune samarbeider tett med andre kommuner som benytter samme pasientjournalløsning, Gerica, samt Kristiansund kommune som ligger foran oss i løpet om innføring av Helseplattformen. 

Kommunestyret vedtok innføring av Helseplattformen september 2023.