Om badevann i Tingvoll

Etter Folkehelselovens bestemmelser har lokal helsemyndighet tilsynsansvar når det gjelder vannkvalitet for friluftsbad. Normene er utarbeidet til veiledning for eiere av badeplasser og helsemyndighetene i forbindelse med tilsyn av vannkvaliteten i friluftsbad.

 Kommunen skal føre tilsyn med de faktorer og forhold i miljøet som til enhver tid direkte eller indirekte kan ha innvirkning på helsen

 Miljørettet helsevern omfatter de faktorer i miljøet som til enhver tid direkte eller indirekte kan ha innvirkning på helsen. Disse omfatter blant annet biologiske, kjemiske, fysiske og sosiale miljøfaktorer.

 I denne sammenhengen vurderer vi overvåkning badevannskvalitet som et viktig punkt i sommerhalvåret. Med Friluftsbad forstår vi steder hvor bading skjer i vannforekomster (badeplasser i saltvann, elver, innsjøer m. v.) og steder som av sedvane benyttes til dette formål av allmenheten, samt steder hvor bading ikke er forbudt. En del områder mottar imidlertid lokaliserte eller diffuse utslipp av avløpsvann fra omliggende bebyggelse, industri eller jordbruk. Slike påvirkninger kan gi både direkte synlige forurensninger, økt næringstilførsel som kan føre til algeoppblomstringer og mulig overføring av smittsomme sykdommer eller fremkalling av allergiske reaksjoner. Det er vist at risikoen for å bli syk ved bading i forurenset vann øker med økende innhold av tarmbakterier i vannet. Helsemyndighetene stiller hygieniske krav til badevannskvaliteten, bl.a. for å hindre sykdomsoverføring ved bading.

 I Tingvoll tar vi prøver der det er vanlig å bade og gjennomgående er vannkvaliteten tilfredsstillende eller god. Unntaket, der vannkvaliteten i perioder er så dårlig at vi anbefaler å unngå bading er Koksvikstranda. Etter regnvær vil Koksvikelva føre forurensning ned til elveosen og badeplassen, noe som medfører forringet kvalitet på badevannet. Det vi med sikkerhet vet er at vannkvaliteten derfor varierer mye og det hele er uforutsigbart. Det er synlig forurensning på sand og steiner og ofte er badevannet uklart og lite innbydende. På grunn av at Koksvikstranda har en utforming som er egnet for små barn vil vi være ekstra føre var for å unngå sykdom. 

På grunn av alt dette velger kommuneoverlegen, etter en totalvurdering å fraråde bading på Koksvikstranda. Øvrige badeplasser i Tingvoll anser vi som trygge med helt akseptabel vannkvalitet.

Mvh

Thomas A Bulling

Kommuneoverlege i Tingvoll