Om skolehelsetjenesten

Helsestasjon- og skolehelsestasjon

  • Formålet med tjenesten er å bidra til å fremme psykisk og fysisk helse, gode sosiale og miljømessige forhold og forebygge sykdom og skader til gravide og barn og unge fra 0-20 år.
  • Tilbyr helseundersøkelser, rådgiving, veiledning, opplysningsvirksomhet og forebyggende psykososialt arbeid, samt samarbeid om habilitering av barn og unge med spesielle behov og vaksinering.
  • Det jobbes både individuelt, i grupper, og i tett samarbeid med skolen og andre faggrupper.
  • Tilbudet gjelder alle mellom 0-20 år som bor eller oppholder seg i kommunen, inkludert asylanter og nyankomne flyktninger og familiegjenforente.
  • Helsestasjon er lokalisert i samme bygg som Tingvoll legesenter.
  • Helsesøstrene har også oppsøkende virksomhet, og fast besøkstid ved grunnskolene og videregående skole i kommunen.

Psykiatritjenesten

 

Psykiatritjenesten gir tilbud til alle innbyggerne i kommunen. Tjenesten kan tilbys både i korte og i lengre perioder. Dette er et lavterskeltilbud, og alle kan ta direkte kontakt med tjenesten, og trenger ikke gå via fastlege. Tjenesten er gratis for alle.

Vi er to ansatte som jobber i 100 % alle hverdager. Vi har faste trefftider hver uke, ved de to barne- og ungdomsskolene i kommunen. 60% av vår stilling, brukes til forebygging til barn og unge.

Psykiatritjenesten har ulike samarbeidspartnere for eksempel BUP, PPT, politi, helsesøstre, fastleger, lærere, NAV, psyk.poliklinikker, psyk.senter osv.

Psykiatritjenesten er en del av de tverrfaglige gruppene ved skolene, og er i tillegg med på samarbeidsmøter, ansvarsgruppemøter, nærmøter og koordinatorer for individuell plan.

Psykiatritjenesten har undervisning i 8. og 10 klasse ved skolene, og har undervisning på asylmottaket. Tjenesten driver ellers veiledning til andre ansatte i de ulike tjenestene i kommunen, og der det ellers måtte være behov.