Priser - Hjemmehjelp / Praktisk bistand i hjemmet 2021

Egenbetalingssatser til de husstandene som er under 2G fastsettes av staten.

Satsene til husstander med inntekt over 2G kan reguleres av kommunen.

Betalingssatsen fastsettes på grunnlag av husstandens netto skattbare inntekt (alminnelige inntekt).

Praktisk bistand / Hjemmetjenester 2021
Inntekt Tjenesteomfang på 7 t eller mer Tjenesteomfang på 6 t eller mindre
Under 2 G Kr. 210,- pr. mnd Kr. 210 pr. mnd
2 - 3 G Kr. 1 900,- pr. mnd Kr. 328,- pr. time
3 - 4 G Kr. 1 915,- pr. mnd Kr. 328,- pr. time
4 - 5 G Kr. 2 718,- pr. mnd Kr. 398,- pr. time
Over 5 G Kr 2 729,- pr. mnd Kr. 402,- pr. time
KANTINE 2021 – For de som mottar matombringing (varmmat til hjemmeboende):
Middagsombringing Pris
2 retters middag kr. 102,-
1 retters middag kr. 76,-
Dessert/ suppe kr. 34,-
Grøt kr. 59,-
Trygghetsalarm
Trygghetsalarm Pris
Pr. mnd kr. 370,-

 

Dagsenter 2021
Dagsenter pr. dag Pris
Med middag/varmmat Kr. 125,-
Uten middag/varmmat Kr. 33,-

Skyss med drosje eller blir hentet av kommunen: Egenandel kr. 92,-

Hjemmeboende demente som får tilbud/vedtak om dagplass (annen hver onsdag) betaler i hht statens fastlagte dagplass satser: Egenandel kr. 95,-

Har du spørsmål kan du kontakte servicekontoret 71 53 24 00, eller leder ved tildeling, Lisbet Sætervik, 481 04 266..