Priser - Hjemmehjelp / Praktisk bistand i hjemmet 2018

***Egenbetalingssatser til de husstandene som er under 2G fastsettes av staten, og er foreløbig ikke offentliggjort.

Satsene til husstander med inntekt over 2G kan reguleres av kommunen.

Betalingssatsen fastsettes på grunnlag av husstandens netto skattbare inntekt (alminnelige inntekt).

Praktisk bistand / Hjemmetjenester 2018
Inntekt Abonnementspris pr. mnd - tjenesteomfang på 7 timer eller mer Timepris pr. mnd - tjenesteomfang på 6 timer eller mindre
Under 2 G Kr. 205,- pr. mnd Kr. 205,- pr. mnd
2 - 3 G Kr 1 700,- pr. mnd Kr. 300,- pr. time
3 - 4 G Kr. 1 900,- pr. mnd Kr. 300,- pr. time
4 - 5 G Kr. 2 500,- pr. mnd Kr. 370,- pr. time
Over 5 G Kr. 2 600,- pr. mnd Kr. 370,- pr. time
KANTINE – For de som mottar matombringing (varmmat til hjemmeboende):
Tilbud Pris
2 retters middag kr. 93,-
1 retters middag kr. 70,-
Dessert kr. 31,-
Grøt kr. 53,-
Grøt m/spekemat kr. 88,-
Trygghetsalarm 2018
Kroner pr. måned Pris 2018
Kr. pr bruker pr måned 340.-

DAGSENTER:

Dagsenter - 1 dag
1 dag per uke Pris
Med middag/varmmat kr. 115,-
Uten middag/varmmat kr. 30,-

Skyss med drosje eller blir hentet av kommunen: Egenandel kr. 85,-

 

Hjemmeboende demente som får tilbud/vedtak om dagplass (annen hver onsdag) betaler i hht statens fastlagte dagplass satser: Egenandel kr. 85,-

Har du spørsmål kan du kontakte servicekontoret 71 53 24 00, eller leder tildeling Siri Holmeide Vangen.