Priser - Praktisk bistand, middagsombringing, trygghetsalarm, dagsenter 2023

Praktisk bistand:

Egenbetalingssatser til de husstandene som er under 2G fastsettes av staten.

Satsene til husstander med inntekt over 2G kan reguleres av kommunen.

Betalingssatsen fastsettes på grunnlag av husstandens netto skattbare inntekt (alminnelige inntekt).

Praktisk bistand / Hjemmetjenester 2023
Inntekt Tjenesteomfang på 7 t eller mer Tjenesteomfang på 6 t eller mindre
Under 2 G 220 pr. time 220 pr. time
2 - 3 G 2 121 pr. mnd 350 pr. time
3 - 4 G 2 045 pr. mnd 351 pr. time
4 - 5 G 3 090 pr. mnd 425 pr. time
Over 5 G 3 103 pr. mnd 430pr. tim0
KANTINE 2023 – For de som mottar matombringing (varmmat til hjemmeboende):
Middagsombringing Pris med dessert Pris uten dessert
Liten porsjon 98 78
Vanlig porsjon 112 91
Stor porsjon 125 105
Grøt 63
Grøt med spekemat 94
Dessert/suppe 33
Trygghetsalarm
Trygghetsalarm Pris
Pr. mnd 380

 

Dagsenter 2022
Dagsenter pr. dag Pris
Med middag/varmmat 135
Uten middag/varmmat 35

Skyss med drosje eller blir hentet av kommunen: Egenandel kr. 98,-

Hjemmeboende demente som får tilbud/vedtak om dagplass (annen hver onsdag) betaler i hht statens fastlagte dagplass satser: Egenandel kr. 100

Har du spørsmål kan du kontakte servicekontoret 71 53 24 00, eller leder ved tildeling, Siri Holmeide Vangen på 94 14 12 27.