Priser - Hjemmehjelp / Praktisk bistand i hjemmet 2020

***Egenbetalingssatser til de husstandene som er under 2G fastsettes av staten, og er foreløbig ikke offentliggjort.

Satsene til husstander med inntekt over 2G kan reguleres av kommunen.

Betalingssatsen fastsettes på grunnlag av husstandens netto skattbare inntekt (alminnelige inntekt).

Praktisk bistand / Hjemmetjenester 2020
Inntekt Ikke fastsatt Ikke fastsatt
Under 2 G Kr. 210,- pr. mnd Kr. 210,- pr. mnd.
2 - 3 G Kr 1853,- pr. mnd. Kr. 319,- pr. time
3 - 4 G Kr. 1 865,- pr. mnd. Kr. 319,- pr time
4 - 5 G Kr. 2 647,- pr. mnd. Kr. 388,- pr. time
Over 5 G Kr. 2 657,- pr. mnd. Kr. 391,- pr. time
KANTINE – For de som mottar matombringing (varmmat til hjemmeboende):
Tilbud Pris
2 retters middag kr. 99,-
1 retters middag kr. 74,-
Dessert kr. 33,-
Grøt kr. 57,-
Grøt m/spekemat kr. 94,-
Brus kr. 40,-
Trygghetsalarm 2020
Kroner pr. måned Pris 2020
Kr. pr bruker pr måned kr. 350,-

DAGSENTER:

Dagsenter
Pr. dag Pris
Med middag/varmmat Kr. 122,-
Uten middag/varmmat Kr. 32,-

Skyss med drosje eller blir hentet av kommunen: Egenandel kr. 90,-

 

Hjemmeboende demente som får tilbud/vedtak om dagplass (annen hver onsdag) betaler i hht statens fastlagte dagplass satser: Egenandel kr. 90,-

Har du spørsmål kan du kontakte servicekontoret 71 53 24 00, eller leder tildeling Siri Holmeide Vangen.