Priser - Praktisk bistand, middagsombringing, trygghetsalarm, dagsenter

Praktisk bistand:

Egenbetalingssatser til de husstandene som er under 2G fastsettes av staten.

Satsene til husstander med inntekt over 2G kan reguleres av kommunen.

Betalingssatsen fastsettes på grunnlag av husstandens netto skattbare inntekt (alminnelige inntekt).

Praktisk bistand / Hjemmetjenester 2022
Inntekt Tjenesteomfang på 7 t eller mer Tjenesteomfang på 6 t eller mindre
Under 2 G 215 pr. mnd 215 pr. mnd
2 - 3 G 1 957 pr. mnd 338 pr. time
3 - 4 G 1 972 pr. mnd 338 pr. time
4 - 5 G 2 800 pr. mnd 410 pr. time
Over 5 G 2 811 pr. mnd 414 pr. time
KANTINE 2022 – For de som mottar matombringing (varmmat til hjemmeboende):
Middagsombringing Pris med dessert Pris uten dessert
Liten porsjon 95 75
Vanlig porsjon 108 88
Stor porsjon 121 101
Grøt 61
Grøt med spekemat 91
Dessert/suppe 35
Trygghetsalarm
Trygghetsalarm Pris
Pr. mnd 380

 

Dagsenter 2022
Dagsenter pr. dag Pris
Med middag/varmmat 129
Uten middag/varmmat 34

Skyss med drosje eller blir hentet av kommunen: Egenandel kr. 95,-

Hjemmeboende demente som får tilbud/vedtak om dagplass (annen hver onsdag) betaler i hht statens fastlagte dagplass satser: Egenandel kr. 100

Har du spørsmål kan du kontakte servicekontoret 71 53 24 00, eller leder ved tildeling, Lisbet Sætervik, 481 04 266.