Plan, bygg og eiendom kort forklart

 

Byggesak

Kommunen som bygningsmyndighet har to sentrale oppgaver: saksbehandling og tilsyn.

Plan og bygningsloven

Jordloven fradelingssaker

Søknadskjemaer finner du her

Søknadsprosessen og saksflyten innenfor byggesak er for mange ukjent, og vi mottar mange henvendelser om hvordan regelverket skal forstås, og hvilke skjemaer som skal brukes, og hvordan de skal fylles ut. Byggesak har, som andre forvaltningsorgan alminnelig veiledningsplikt. Byggesaksavdelingen i Tingvoll består av Ahmed Bahjat og Johannes Roaldset. Husk å sette på gårds- og bruksnummer i e-posten. Vi har noenlunde de samme arbeidsoppgavene, men Johannes er den eneste med matrikkelkurs, og har kompetanse på seksjonering. Han er derfor den som registrerer bygninger i matrikkelen.

Vi har faste tider for hjelp til bygge- og delingssøknader. Dagene vi har satt av er mandag, tirsdag og torsdag mellom 09.00 og 12.00. Utover dette, må møter med byggesaksbehandlerne avtales på forhånd. Det er en stor fordel om du forbereder deg litt til møtet. Sjekk ut om du trenger nabovarsel, fyll ut skjema der du klarer det og så videre, da vil saksgangen gå smidigere. Om du ringer saksbehandlere er det lurt å ha gårds- og bruksnummer klart.

Informasjon  du finner på kommunens hjemmeside:

I byggesak finnes det ulike skjema for ulike tiltak. Det er gjerne kompleksitet og størrelse som styrer hvilke skjema som skal brukes. På hjemmesiden finnes det linker til søknadsskjemaer som en finner på direktoratet for byggkvalitet. Det er noen gråsoner, som krever utøvelse av skjønn og noe faglig innsikt.

For å unngå misforståelser og unødig tidsbruk, ser vi det hensiktsmessig at byggesaksbehandlerne veileder i forhold til bruk av skjema, nabovarsel og saksflyt. Her er de fleste lenkene du trenger.

Fradelingssaker

Byggesaksavdelingen behandler også fradelingssaker. I de tilfellene jordbruket blir berørt, skal disse sakene også behandles etter jordloven, av jordbrukssjefen. Delingssakene legges uansett på en av byggesaksbehandlerne, så tar byggesaksavdelingen ansvaret for å sende saken videre til behandling etter jordloven.

I alle fradelingssaker er landmåler siste ledd. Når en delingssøknad godkjennes og vedtak sendes ut, går han ut i felt og fradeler. For å rekvirere oppmåling, må skjemaet «rekvisisjon av oppmålingsforretning» ligge vedlagt fradelingssøknaden (søknad om tillatelse til tiltak uten ansvarsrett). Det varierer om denne ligger vedlagt eller ikke, og det er heller ingen krav om at denne skal ligge vedlagt. Men landmåler kan ikke handle, før denne er innsendt. Byggesaksavdelingen sender sakene videre til landmåler, uavhengig om denne blanketten ligger ved eller ikke. Det presiseres at dette gjelder fradelingssaker, som er søknadspliktige etter plan- og bygningsloven, og ikke grensejusteringer, grensepåvisninger eller sammenslåing. Tabellen under gir en oversikt over hvilke tiltak som skal til byggesak og hvilke som skal til landmåler.

Byggesak

Landmåler

Fradeling etter plan- og bygningsloven

Klarlegging av eksisterende grenser

Arealoverføring

Sammenslåing

 

Grensejustering

Kontaktinformasjon

Tingvoll kommune
E-post
Mobil 71 53 24 00

Midtvågvegen 2

6630 Tingvoll

Adresse

Midtvågvegen 2
6630 Tingvoll