Kunngjøring av godkjent reguleringsplan - Skogheim naust- og hytteområde

Tingvoll kommunestyre vedtok i møte 25. oktober 2018 detaljplan for Skogheim naust- og hytteområde (planid 156020180001).

Plana erstatter tidligere plan for området fra 1999, og endringene omhandler i det vesentlige veg og parkeringsforhold i feltet. 

Eventuelt krav om erstatning eller innløsning i medhold av plan‐ og bygningsloven §§15‐2 og 15‐3 må fremsettes skriftlig innen 3 år fra kunngjøring.

Planvedtaket kan påklages til Fylkesmannen. Det er 3 ukers klagefrist på vedtaket.

Eventuell klage sendes Tingvoll kommune, Midtvågvegen 2, 6630 Tingvoll eller på e-post til postmottak@tingvoll.kommune.no

Godkjent plan
Tittel Publisert Type
156020180001_Planbeskrivelse

30.10.2018 Filtype
156020180001_Planbestemmelser_rev_04102018

30.10.2018 Filtype
156020180001_Plankart

30.10.2018 Filtype
156020180001_Saksbehandling og vedtak

30.10.2018 Filtype