Kunngjøring av godkjent reguleringsplan for Nordic Halibut

Tingvoll kommunestyre gjorde i møte 02.02.2023 følgende vedtak av detaljplaregulering for Nordic Halibut, i samsvar med plan- og bygningsloven § 12-12.

Vedtak

Tingvoll kommunestyre vedtar i samsvar med plan- og bygningsloven § 12-12 Detaljregulering for Nordic Halibut (planid 156020210002) med plankart revidert 13.09.2022, planbestemmelse revidert 18.11.2022 og planbeskrivelse revidert 15.09.2022.
Tingvoll kommune fraskriver seg ethvert økonomisk ansvar i forbindelse med gjennomføring av planen.

 

Erstatning og innløsning 

Krav om erstatning etter plan- og bygningsloven § 15-2 og krav om innløsning etter § 15-3 må framsettes senest tre år etter at reguleringsplanen er kunngjort.

 

Klageadgang 

Vedtaket kan påklages til Statsforvalteren. Klagefristen er 3 uker regnet fra den dagen da dette brevet kom fram til påført adressat. Det er tilstrekkelig at klagen er postlagt innen fristens utløp.

Klagen skal sendes skriftlig til Tingvoll kommune. Angi vedtaket det klages over, den eller de endringer som ønskes, og de grunner du vil anføre for klagen. Dersom du klager så sent at det kan være uklart for oss om du har klaget i rett tid, bes du også oppgi når denne melding kommer frem.

Klagen skal inneholde kommunens saksnummer, hva i vedtaket du klager over, hvilken endring du ønsker i vedtaket, og hvorfor det skal endres. Alle grunner som kan ha betydning for vurderingen bør nevnes. Klagen må ha underskrift.