Detaljplan for Beiteråsen - høring

Tingvoll formannskap vedtok i møte 31. mars 2020 å sende detaljplan for Beiteråsen (planid 156020120003) på begrenset høring til grunneiere og regionale myndigheter. Plandokumenter er datert 23.03.2020.

Planen legger blant annet til rette for bygging av flerbrukshall på Leitet og bygging av nytt kryss til området.

Henvendelser kan gjøres til saksbehandler Per Gunnar Løset som kan treffes på telefon 943 65 962, eller på e-post: per.gunnar.loset@tingvoll.kommune.no

Frist for å komme med merknader til planforslaget er 3. mai 2020.

Merknader sendes Tingvoll kommune, Midtvågvegen 2, 6630 Tingvoll, eller til postmottak@tingvoll.kommune.no

Vennligst oppgi saksnummer PLAN-20/00035 ved alle henvendelser.

I forhold til planforslaget som var på høring i forrige runde i 2013 er det gjort en del endringer og de viktigste er:
1. Adkomstvegen som var planlagt direkte fra E39 til barnehagen, vest for skolen, er tatt ut av planen. Adkomst til barnehagen er via Øverleitet fra Kvisvikvegen (fv6124).
2. Område for automatisk fredede kulturminner er tatt med i planområdet i sin helhet, regulert til LNF (og veg) og med hensynssone H730.
3. Boligområdet på dyrkajord på vestsiden av Øverleitet (nærmest Kvisvikvegen) er tatt ut og tilbakeført LNF.
4. Det reguleres gang- og sykkelveg/fortau langs Øverleitet.
5. Nytt kryss til idrettsområdene på sørsiden av E39.
6. Noen mindre justeringer i arealformål bedre tilpasset dagens situasjon.

Beiteråsen