PLANSAKER - KUNNGJØRINGER OG HØRINGER

Vi ønsker gjerne din høringsuttalelse i plansaker. Tidsfrister finner du i de aktuelle høringene.

  • Uttalelse kan sendes på e-post til adressen som er oppgitt i den enkelte høringen. Hvis ikke annet er oppgitt sendes den til: postmottak@tingvoll.kommune.no
  • Uttalelsen blir lagt ut på kommunens postliste når den er journalført.

Kartverkets vedtak om gardsnavnet til gardsnummer 105, Tveekra, ble påklaget av grunneierne av 105/1 og 105/15. Utviklingsutvalget i Tingvoll fulgte opp med et vedtak i møtet 13.09.2018 der også gardsnavnet til gardsnummer 104, Treekra, tas opp.

 

 

I medhold av plan- og bygningsloven §§ 9-3 og 11-15 har Tingvoll kommunestyre, i møte 14.06.2018 i sak 13/2018, vedtatt interkommunal kommunedelplan for sjøområdene på Nordmøre, for sitt område.

Vedtak av kommunedelplan kan ikke påklages.

Mer informasjon og plandokumenter finner du her.

 

 

Tingvoll formannskap vedtok i møte 21.8.2018 å legge planforslaget ut på høring og sende det på høring.

Planendringen legger i hovedsak til rette for kjøreadkomst via Postvegen og fram til fire hytter i feltet.

Eventuelle merknader sendes til Tingvoll kommune, Midtvågvegen 2, 6630 Tingvoll eller til e-post; postmottak@tingvoll.kommune.no.

Høringsfristen er 28. september.

Formannskapet vedtok i møte 5. juni å sende revidert Trafikksikkerhetsplan 2018-2022 på høring og at planen legges ut til offentlig ettersyn.  

Tingvoll kommunestyre vedtok i møte 12. april å egengodkjenne detaljplan for Aspbukta.

Det er 3 ukers klagefrist på vedtaket.

Eventuell klage sendes Tingvoll kommune, 6630 Tingvoll eller på e-post til postmottak@tingvoll.kommune.no

Tingvoll kommunestyre vedtok i møte 12. april å egengodkjenne detaljplan for Einset Nord industriområde.

Det er 3 ukers klagefrist på vedtaket.

Eventuell klage sendes Tingvoll kommune, 6630 Tingvoll eller på e-post til postmottak@tingvoll.kommune.no

Kunngjøring

Oppstart av detaljregulering for Skogheim hytte- og naustområde

 

Høringsperioden 2. gangs høring er over.

Kontaktinformasjon

Per Gunnar Løset
Avdelingsingeniør plan, kart/GIS
E-post
Mobil 943 65 962

Åpningstider

Mandag - fredag:
08.00 - 16.00

Sommertid:
08.00 - 15.00

Telefontid:
09.00 - 16.00 (15.00)