PLANSAKER - KUNNGJØRINGER OG HØRINGER

Vi ønsker gjerne din høringsuttalelse i plansaker. Tidsfrister finner du i de aktuelle høringene.

  • Uttalelse kan sendes på e-post til adressen som er oppgitt i den enkelte høringen. Hvis ikke annet er oppgitt sendes den til: postmottak@tingvoll.kommune.no
  • Uttalelsen blir lagt ut på kommunens postliste når den er journalført.

Tingvoll kommunestyre vedtok 28. april 2021 å starte rullering av kommuneplanens arealdel og sende planprogram på høring. Det åpnes nå for at grunneiere, næringsliv, lag, organisasjoner eller andre kan komme med innspill til ny/endret arealbruk i kommunen (se nederst i artikkelen).

Frist for innspill til kommuneplanen er 20. september 2021.

Kommunestyret har i møte 17. juni 2021, med hjemmel i plan- og bygningsloven §12-12, godkjent Detaljplan for Vikahaugen hyttefelt. Vikahaugen ligger på Nastad på Aspøya.

Planen legger til rette for ny adkomst til hyttefeltet og ei boligtomt i tillegg til de tidligere regulerte hyttetomtene. For øvrig mindre endringer.

Plankart (PDF, 2 MB)

Planbestemmelser (PDF, 498 kB)

Planbeskrivelse (PDF, 2 MB)

Tingvoll kommunestyre vedtok i møte 17. juni 2021 planoppstart av kommunedelplan for naturmangfold, jf. pbl § 11-12, og at forslag til planprogram for arbeidet sendes på høring og legges ut til offentlig ettersyn i samsvar med pbl § 11-13. 

Planprogrammet beskriver blant annet mål med planarbeidet, hvilke føringer som gjelder, utviklingstrekk, viktige tema som skal belyses, framdriftsplan, organisering av planarbeidet og medvirkning.

Merknader og innspill til planprogrammet kan sendes til

postmottak@tingvoll.kommune.no

eller per post til Tingvoll kommune, Midtvågvegen 2, 6630 Tingvoll.

Høringsfristen er 20. august 2021 (merkes med Sak 20/00663).

Dokumenter i saken:

Planprogram - høringsversjon (PDF, 747 kB)

Saksbehandling og vedtak i kommunestyret (PDF, 485 kB)

 

Tingvoll kommunestyre vedtok 28. april 2021 å starte rullering av kommuneplanens arealdel og sende planprogram på høring. Det åpnes nå for at grunneiere, næringsliv, lag, organisasjoner eller andre kan komme med innspill til ny/endret arealbruk i kommunen (se nederst i artikkelen).


 

Gjelder planendring i Detaljplan for Vikahaugen hyttefelt (planid 156020200002). Vikahaugen ligger på Nastad på Aspøya.

Planendringene går ut på å regulere inn en ny adkomstveg og en ny boligtomt i reguleringsplanen. De øverste hyttene i feltet (BFF_1 og BFF_2) har bratt adkomst, ved å legge en «ny» adkomst fra sørsiden av reguleringsplanen vil man kunne få en adkomst som ikke er like bratt. Avkjørsel er regulert på samme sted som i den opprinnelige planen.

Planbestemmelsene er lik tidligere planbestemmelser, med små endringer for å tilpasse planbestemmelsene til det nye plankartet.

Vedlagt følger sakspapirer med vedtak i saken. Tingvoll formannskap vedtok å sende forslag til endring i reguleringsplanen ut på høring. Endringene behandles etter plan- og bygningsloven § 12-14, og sendes på høring til berørte fagmyndigheter, grunneiere og naboer.

Vi ber om merknader innen 19.05.2021.

Merknader sendes postmottak@tingvoll.kommune.no, eller per post til Tingvoll kommune, Midtvågvegen 2, 6630 Tingvoll.

Henvendelser kan gjøres til saksbehandler May Kristin Vassli som kan treffes på telefon 941 36 818. Vennligst oppgi saksnummer PLAN-21/00048 ved alle henvendelser.

E39 Detaljplan for Kanestraum fergekai landområde (planID 156020200001)

Formannskapet i Tingvoll kommune har i møte 21.04.21, PLAN-19/00084, vedtatt å legge detaljregulering for E39 Kanestraum fk landområde ut til offentlig ettersyn.  

Landområde og kai for E39 Kanestraum ferjeleie skal bygges om for å legge til rette for elektriske ferjer med økt regularitet, AutoPASS og bedre trafikksikkerhet.

Plandokumentene er lagt ut til offentlig ettersyn med merknadsfrist 03.06.2021. Dokumentene er tilgjengelige på vegvesenets prosjektside Oppgradering ferjekaier | Statens vegvesen og på www.tingvoll.kommune.no. Berørte parter og offentlige faginstanser blir direkte tilskrevet.

 

Merknader til reguleringsplanen skal være skriftlige, merkes sak 20/228251 og sendes innen 3. juni 2021 per e-post til firmapost@vegvesen.no eller per brev til Statens vegvesen, postboks 1010 Nordre Ål, 2605 Lillehammer.

 

Evt. spørsmål om planarbeidet kan rettes til Statens vegvesen v/prosjektleder Olav Megrund, tlf. 952 38 900 eller e-post olav.megrund@vegvesen.no eller v/planleggingsleder Astrid Eide Stavseng, tlf. 917 48 468, e-post astrid.stavseng@vegvesen.no, eller til Tingvoll kommune v/Per Gunnar Løset, tlf. 943 65 962, e-post per.gunnar.loset@tingvoll.kommune.no.

Denne kunngjøringen er i samsvar med plan- og bygningsloven §12-10. Planen er utarbeidet etter §§12-3 og 3-7.

Plandokumenter kan leses på Statens Vegvesens nettsider

Tingvoll formannskap vedtar å sende den del av detaljplan for Beiteråsen (planid 156020120003) som gjelder offentlig idrettsanlegg, brannstasjonstomt samt ny kryssløsning på E39 på begrenset høring til regionale myndigheter, grunneiere og berørte parter. Plandokumenter er revidert 08.04.2021.

Planen legger blant annet til rette for bygging av flerbrukshall på Leitet, tomt for brannstasjon og bygging av nytt kryss til området sør for E39.

Henvendelser kan gjøres til saksbehandler Per Gunnar Løset som kan treffes på telefon 943 65 962, eller på e-post: per.gunnar.loset@tingvoll.kommune.no

Frist for å komme med merknader til planforslaget er 5. juni 2021.

Merknader sendes Tingvoll kommune, Midtvågvegen 2, 6630 Tingvoll, eller til postmottak@tingvoll.kommune.no

Vennligst oppgi saksnummer PLAN-20/00035 ved alle henvendelser.

Formannskapets forslag til budsjett og handlingsprogram 2021 – 2024

Høring 23/11 – 7/12 2020

Les hele dokumentet her. (PDF, 3 MB)

Merknadsfrist 7. desember 2020

Merknader sendes postmottak@tingvoll.kommune.no merket «Budsjett2021»

Behandles i Tingvoll kommunestyre den 10. desember 2020

Kommunestyret har i møte 13. februar vedtatt at Forslaget til Planstrategi og Planprogram for kommuneplanens samfunnsdel 2020 - 2023 skal sendes på høring og legges ut til offentlig ettersyn.

Frist for å komme med merknader er fredag 3. april.

Her kan du lese forslaget (PDF, 2 MB)

Statens kartverk skal behandle klagesak om skrivemåte på gardsnavnet Kvisvik/Kvisvika. I 1995 vedtok Kartverket at skrivemåten av navnet på gnr. 127 i Tingvoll kommune skal være Kvisvika. Vedtaket ble påklaget, men klagesaken ble ikke ferdigbehandlet den gang. Skrivemåten i matrikkelen var Kvisvik.

Kontaktinformasjon

Per Gunnar Løset
Avdelingsingeniør plan, kart/GIS
E-post
Mobil 943 65 962

Åpningstider

Mandag - fredag:
09.00 - 14.00

Sommertid:
09.00 - 14.00

Telefontid:
09.00 - 15.00 

Åpningstidene kan variere. Se forøvrig åpningstider hver enkelt virksomhet.