Reglement

Målsetningene, reglene og vedtakene er styrevedtatt av Tingvoll Kommunestyre pr. 16.09.2010

Vedtekter for Kulturskolen

 

1.0 MÅLSETTING

Tingvoll kulturskole skal være et tilbud for barn, unge og voksne.

Tingvoll kulturskole skal utvikle elevens instrumentale/kunstneriske ferdigheter, og fremme

elevens forståelse og opplevelse av musikk og andre kunst/kulturaktiviteter som allmenn

menneskelige og kunstneriske uttrykksformer.

Kulturskolen ønsker å være en ressurs for det øvrige skoleverket, og musikk og kulturlivet ellers i kommunen. Den vil i samarbeid med skole og andre kulturtiltak i kommunen forfekte en utvikling som balanserer mellom nytenking, vern og videreføring av kulturarven.

 

2.0 UNDERVISNINGSTILBUD

Tingvoll kulturskole arbeider for å kunne tilby undervisning i følgende disipliner:

Aspirantopplæring til korps, dans, bandspill, sang, strengeinstrumenter, tangentinstrumenter,

visuelle kunstfag og teater/drama.

3.0 OPPTAKSRUTINER

 

Kulturskolen har to opptak i året, med frist 1. juni og 1. desember, der 1.juni er hovedopptak

hvert år. Hvis det er ledig plasser, kan det gjøres opptak gjennom hele året.

Prosedyrer for elevopptak i kulturskolen:

Søker må fortrinnsvis bruke nettbasert søknadsskjema på kommunens hjemmesider.

Andre skriftlige søknader blir også behandlet.

Elever som har elevplass behøver ikke å søke på nytt. Plassen er garantert så sant ikke rammebetingelsene for kulturskolen endres.

Hovedopptaket blir gjort i ukene etter søknadsfristen 1. juni hvert år.

Kulturskolerektor har ansvar for opptak.

Elever på venteliste blir prioritert foran nye søkere.

Søker skal få skriftlig tilbakemelding innen tre uker fra søknadsfristen. Denne informasjonen skal inneholde svar på søknaden, eller informasjon om når endelig svar kan gis. 

Søkere som ikke får plass ved hovedopptak blir satt på venteliste.

Søkere på venteliste behøver ikke søke på nytt ved neste hovedopptak.

Søkere som får tildelt elevplass, men som ikke ønsker å benytte seg av tilbudet, må skriftlig si opp elevplassen innen 1. juni for påfølgende høstsemester, eller 1. desember for påfølgende vårsemester. 

Søkere som har bekreftet at de vil benytte seg av tildelt elevplass, får skriftlig informasjon om oppmøte og hvilken lærer de skal ha innen 14 dager før oppstart. Informasjonen sendes til foreldre/foresatte. 

Det er ingen opptaksprøver for søkere til kulturskolen.

Tilbudet skal så godt det lar seg gjøre, tilpasses den enkelte elevs forutsetninger.

 

4.0 BRUKERBETALING

4.1 Satsen for brukerbetaling blir vedtatt av kommunestyret i Tingvoll. Brukerbetalinga, med moderasjonsordninger, skal være på et nivå som gjør det økonomisk mulig for alle å ta imot tilbud fra kulturskolen. 

4.2. Brukerbetalingen faktureres i begynnelsen av hvert semester.

4.3 Tingvoll kulturskole refunderer deler av brukerbetalingen ved lengre tids sykdom (mer enn 4 uker), eller ved flytting fra kommunen i ett semester. Det må gis beskjed om flytting minst 4 uker i forkant av flytting. 

4.4 Tingvoll kulturskole reduserer brukerbetalingen ved oppstart av kurs ute i et semester.

4.5 Ved fravær over 20% pr. semester hos lærer eller bruk av vikarer uten faglig kompetanse vil det bli kompensert pr. time fordelt på brukerbetaling og timer pr. semester.

4.6 Ved for sen betaling fra bruker, ilegges forsinkelsesrenter og purregebyr etter fastsatte

prosedyrer og gebyrsatser for Tingvoll kommune. Dersom brukerbetaling ikke blir betalt innen forfall eller avtale om betaling avtalt med kommunekassen vil plassen til eleven sies opp, og regning sendes til inkasso. 

I kulturskolen må vedkommende søke på nytt om å få benytte tjenesten

4.7 Ønsker en elev å avbryte undervisningen i et semester, kan vedkommende innvilges

permisjon for resten av semesteret uten kompensasjon.

4.8 Ved gjentatte fravær etter hverandre (mer enn to ganger) uten melding, ved manglende interesse for undervisningen, eller av disiplinære grunner, kan kulturskolen utelukke elever fra undervisningen og brukerbetalingen blir ikke refundert.

 

5.0 FRAVÆR/SYKDOM

5.1 Elevene plikter å møte presis og forberedt til undervisningstimene.

5.2 Sykdom eller annen tvingende grunn til fravær skal meldes så fort som mulig til skolens administrasjon, eller direkte til lærer.

5.3 Eleven kan ikke få forsømte timer tilbake.

5.5 Ved gjentatte fravær (mer enn to ganger) uten melding, varsles foreldre/foresatte om

situasjonen.

 

6.0 VIKARLØSNINGER

6.1 Ved akutt sykdom hos lærer blir undervisningen avlyst. Melding om dette sendes ut på sms og e-mail til den som vi har registrert i kulturskolens database.

6.2 Ved sykemeldinger vil det bli arbeidet med å sette inn vikar, og timeplanen kan bli noe endret i samråd med elever og foresatte.

6.3 Ved andre fraværsårsaker enn sykdom, og det ikke er mulig å skaffe vikar til ordinært

undervisningstidspunkt, kan læreren på et senere tidspunkt ta igjen tapt undervisning.

 

7. SKOLERUTE

7.1 Kulturskoletilbudet følger skoleruta.

7.2 Kulturskoleelever forplikter seg til å følge de reglene som gjelder for

kulturskoleundervisningen, og ellers reglene som gjelder for opphold på skoler i kommunen.

 

8. UNDERVISNINGSTID

8.1 Minste ukentlige undervisningstid er satt til 22,5 minutter pr. elev.

I gruppeundervisning kan tiden pr. elev være litt mindre.

8.2 Gruppeundervisning utgjør minimum 3 elever 45 min. undervisningstid.

 

9. SAMARBEID

9.1 Ved semesterstart hver høst inviteres det til foreldreråd, der kulturskolen informerer om kommende kulturskoleår, og velger foreldrerepresentant til samarbeidsutvalget.

9.2 Samarbeidsutvalget består av en politisk valgt representant, en foreldrerepresentant og en lærer ved kulturskolen, samt rektor ved kulturskolen som sekretær.

9.3 Kulturskolen skal avvikle minimum to samarbeidsutvalgsmøter hvert skoleår. Dette

møtet skal ha en rådgivende funksjon i prinsipielle spørsmål og områder som vedkommer drift, satsningsområde, planlegging og utvikling av kulturskolen.

9.4 Hvert skoleår skal avsluttes med et frivillig tilbud om oppsummerende samtale hvor det enkeltes læringsresultat er tema for vurdering. Både lærer, elev og foresatte deltar. Lærer skriver en kort rapport etter møtet som sendes elev/foreldre. 

9.5 Kulturskolen vil søke å samarbeide med frivillige lag og organisasjoner der det er naturlig.

9.6 Det arbeides for å ha et nært samarbeid mellom kulturskolen, grunnskolen og

barnehagen.

 

10. RETNINGSLINJER FOR UNDERVISNINGSPERSONALET

10.1 Lærerne i Tingvoll kulturskole skal stå for den faglige utviklinga og opplæringa av den enkelte elev i skolen ut fra dennes forutsetninger.

10.2 Lærerens oppgaver: Enkeltvis og samlet har de ansvar for at kulturskolen blir drevet i

overensstemmelse med gjeldende mål og retningslinjer. De skal hjelpe til med å skape et godt og trivelig læremiljø.

10.3 Gjøre sitt til at kontakten og samarbeidet på kulturskolen, mellom kulturskolen og

foreldre/foresatte og med aktuelle organer utenom kulturskolen blir best mulig. Herunder hører også med ledelse og medvirkning i elevkonserter.

10.4 Lærerne har kulturskolens rektor som sin nærmeste overordnede.

10.5 Behandle personlige, fortrolige opplysninger om elevene og foreldre/foresatte

konfidensielt. Dette skal ikke være til hinder for at de som arbeider med eleven, får nødvendige opplysninger.

10.6 Lærerne skal være behjelpelige med å holde elevens instrument og

undervisningsmateriale i stand.

10.7 Lærere i Tingvoll kulturskole kan overfor elever/foreldre og skolens ledelse gi tilråding om den enkelte elevs videre framtid i kulturskolen.

 

11. KULTURSKOLEREKTORS ARBEID

Å være kulturskolerektor i Tingvoll kommune innebærer:

Å være leder i kulturskolen i samsvar med målsettingen og gjeldende bestemmelser, instrukser og vedtak kulturskolens overordnede organer fatter.

Å gi uttalelse i tilsettingssaker.

Å være leder og ansvarlig for det pedagogiske og faglige utviklingsarbeidet ved kulturskolen.

Å ha ansvar for den daglige drifta, og sørge for at styringsorganene for kulturskolen holdes underrettet om skolens drift.

Å ha en administrasjonsressurs som til enhver tid er tilpasset behovet.

Virksomhetsleder for kultur og næringsavdelingen er rektors nærmeste overordnede leder

 

12. UNDERVISNINGSSTED

12.1 Opplæringen i kulturskolen legges til grunnskolens bygninger eller andre egnede lokaler.

12.2 I prinsippet bør undervisningen kunne foregå både sentralisert og desentralisert. En må her ta forbehold om hva som er praktisk og økonomisk gjennomførbart, og som skaper sosialt fellesskap og tilhørighet til kulturskolen. 

 

13. PROFILERING

13.1 Tingvoll kulturskole vil arbeide for at

13.2 Elever ved Tingvoll kulturskole deltar som underholdere eller som bidragsytere av

kulturell art ved ulike arrangementer i løpet av et år.

13.3 Det vil bli arrangert minst tre åpne konserter / arrangement i kulturskolens regi pr. år.

 

14. LEIE AV INSTRUMENT

14.1 Kulturskolen eier noen instrumenter til leie for kulturskolens elever.

14.2 Brukersatsen vedtas av kommunestyret i Tingvoll.

14.3 Kulturskolen tar seg av nødvendige vedlikehold. Skader som oppstår på grunn av uvettig bruk må eleven erstatte.

14.4 Dersom behovet for å leie instrument er større enn kapasiteten, vil den ferskeste og

yngste eleven ha førsteretten.

14.5 Leieperioden for instrumenter er for ett semester. Om kulturskolen