Planprosess og status: Kulturmiljøplan i Tingvoll kommune

Kommunestyret vedtok 16. juni 2016 den kommunale planstrategien for 2016–2020, der det fremkom at det skulle lages ny kulturmiljøplan som skulle ferdigstilles i 2019. På nyåret i 2023 vil planen endelig sendes ut til høring. 

Oppstart av arbeidet

Planprogram og oppstart av arbeidet ble vedtatt i formannskapet den 12.12.2017. Kulturmiljøplanen har status som temaplan. Det ble nedsatt en arbeidsgruppe bestående av:

 • Gunnar Aasen (Tingvoll sogelag og Straumsnes Bygdemuseum)
 • Jon N. Eikrem (politisk representant)
 • Unn Catodotter Fyllingsnes (politisk representant)
 • Marit Linberg (kirkeverge), Marianne Nystad (Tingvoll museum)
 • Peder Hanem Aasprong (vara for politisk representant)
 • samt daværende folkehelse- og kulturkoordinator i Tingvoll kommune

Arbeidsgruppa hadde fem møter i perioden 11.01.201817.04.2018. Gjennom disse møtene
presiserte gruppa hvilke fokusområder kulturmiljøplanen skal ha, strategi for å nå ønsket mål, og strategi for brukermedvirkning i planprosessen.

Tingvoll kommune mottok tilskudd på kr. 100.000 fra Riksantikvaren for å arbeide med kulturmiljøplanen. 
 

Ferdigstilling utsettes

Arbeidsgruppa kom etter hvert frem til at planarbeidet ville kreve mer tid og et mer inngående arbeid enn foreslått framdriftsplan i planprogram vedtatt av formannskapet 12.12.2017. Nytt planprogram ble derfor utarbeidet av arbeidsgruppa med ferdigstilling og politisk behandling av planen våren 2020.

Arbeidet har blitt ledet av folkehelse- og kulturkoordinator Mattis Himo, Marit Brånås Aarflot som vikarierte for Mattis i et års tid, og i en periode Unn Catodotter Fyllingsnes, før kultur- og frivillighetskoordinator, Tina Fløystad, overtok da hun begynte i stillingen høsten 2021.

Først på nyåret i 2023 vil planen være klar til å sendes til høring. Det er flere årsaker til at arbeidet med planen har tatt mer tid enn planlagt og at flere av punktene i plan for medvirkning ikke har blitt gjennomført. Korona-pandemien og vakanse i kulturkonsulentstillingen er blant de største årsakene.

Hovedfokus til arbeidsgruppa og administrasjonen i 2021 og 2022 har vært å samle trådene, lage en handlingsplan og ferdigstille planen i sin helhet så godt det har latt seg gjøre. For så å kunne legge den ut for høring og deretter legge den fram for endelig politisk behandling. 

Den første utgaven av planen vil med andre ord ikke være en komplett eller fullstendig kulturmiljøplan. Særlig med tanke på registrering av kulturmiljø og kulturminner som ikke finnes i andre register eller som er dokumentert i lokalhistoriske verk. Som arbeidsgruppa poengterer i forordet i selve plandokumentet: «Det er no arbeidet tek til». Arbeidsgruppa ønsker hjelp fra publikum i fortsettelsen. 
 

Kulturmiljø og kulturminner i planen – fokusområder 

I denne første utgaven av kulturmiljøplanen har arbeidsgruppa konkludert med at det er hensiktsmessig å ha mest fokus på kulturmiljø og kulturminner av «nyere» tid, fra rundt år 1900 og frem til i dag. Da dette er kulturminner som ikke er inkludert og sikret gjennom andre lovverk. Erfaringen viser at kulturmiljø og kulturminner fra nyere tid står i fare for å forsvinne fordi de ikke har samme status som eldre kulturminner.

Arbeidsgruppa har valgt å fokusere på følgende temaer i planen:

 • Helse- og sosial
 • Samferdsel 
 • Utdanning
 • Kultur
 • Næringsliv
 • Krigshistorie

 

Medvirkning – innspill og høring

Høring er den avsluttende fasen før planen vedtas politisk. 07.11.2022 vedtok Oppvekst- og kulturutvalget at organisasjoner, innbyggere og andre inviteres til å komme med innspill til «Temaplan for kulturmiljø og kulturminner i Tingvoll kommune 2023-2027» med frist 1. januar 2023.

Etter fristen blir alle innkomne innspill vurdert og temaplanen oppdatert, før ny politisk behandling og høring av nytt planutkast. Etter høringen vil temaplanen i sin helhet legges frem for endelig politisk behandling.

Etter endelig politisk behandling publiseres kulturmiljøplanen på Tingvoll kommunes nettside og flere steder i den digitale planen vil det være felt hvor man kan registrere navn, kulturmiljø/kulturminne samt opplysninger om kulturminnet. Det vil være en interaktiv plan på kommunens nettside, hvor kommunen enkelt og fortløpende kan innhente informasjon fra publikum.

Foreløpig er det publisert et skjema på kommunens nettside hvor innbyggere kan registrere kulturminner, skjemaet finner du her