Tilskudd til drenering

Kommunen får tildelt hvert år midler som skal brukes som støtte til foretak som ønsker å drenere vassjuk jord. Formålet med ordningen er å øke kvaliteten på tidligere grøftet jordbruksjord som har potensiale for økt avling, samt å redusere faren for erosjon og avrenning av næringsstoffer til vassdrag og sjø.

God drenering av jorda er viktig for å kunne øke matproduksjonen. Det er også et viktig ledd i å tilpasse jordbruket til et klima med mer nedbør. Drenering av vassjuk jord kan også være et godt klimatiltak; forskning tyder på at godt drenert jord slipper ut betydelig mindre lystgass enn vannmetta jord. Lystgass er en sterk drivhusgass.

Du kan lese mer om ordningen på hjemmesidene til Landbruksdirektoratet

Søknadsfristen er 15. februar. (NB! Søknadsfristen for 2018 er 15.mars)

Søknaden må inneholde: 

  • LDIR-443 - Søknad om tilskudd til drenering 
  • LDIR-444 - Plan for drenering 
  • LDIR-445 - Miljøvurdering av drenering

Her finner du søknadskjemaene 

Søknaden sendes til Tingvoll kommune eller e-post postmottak@tingvoll.kommune.no

Kontaktinformasjon

Andreas Lilleheier Aarset
Rådgiver - Jordbruk, miljø og næringsfond
E-post
Telefon 71 53 24 42
Mobil 991 51 436

Postadresse

Midtvågvegen 2
6630 Tingvoll