Landbruksfondet

Landbruksfondet skal nyttes til videreutvikling av eksisterende landbruk, og til etablering av ny næring på gårdsbruk i tilfelle andre støtteformer som f.eks. BU-midler ikke er aktuelle.

Målguppe

Støtte kan gis til foretak som er berettiget produksjonstilskudd og aktive skogeiere og hagebrukere.

Kriterier/vilkår

Tilskuddet avgrenses til maksimalt 30 % av kostnadsoverslaget og maksimalt kr 25 000 per driftsenhet per år.

Du kan lese mer om ordningen i retningslinjene for Landbruksfondet (PDF, 81 kB) .

Saksgangen for Landbruksfondet
  1. Foretaket sender søknad til kommunen (eget skjema)
  2. Administrasjonen lager en innstilling for politisk behandling
  3. Søknaden blir behandlet i Utviklingsutvalget
  4. Søker får melding om vedtaket
  5. Frist for å fullføre innvilget tiltak settes til 1 år fra vedtaksdato.
  6. Søker må sende anmodning om utbetaling til kommunen med en rapport og regnskap for prosjektet.

Søknadsfrist er 15.februar (NB! Søknadsfristen for 2018 er 15.mars)

Søknad sendes til Tingvoll kommune eller postmottak@tingvoll.kommune.no 

Kontaktinformasjon

Andreas Lilleheier Aarset
Rådgiver - Jordbruk, miljø og næringsfond
E-post
Telefon 71 53 24 42
Mobil 991 51 436

Postadresse

Midtvågvegen 2
6630 Tingvoll