Erstatning for tap av husdyr

I tilfeller hvor gaupe, jerv, bjørn, ulv eller kongeørn er årsak til tap av husdyr eller tamrein har dyreeieren en lovfestet rett til full erstatning. Søknad skal sendes til Fylkesmannen (søknad om erstatning tamrein sendes via Reindriftsforvaltningen).

Viktig å påvise skade

Ved vurdering av erstatning, skilles det mellom tilfeller hvor dyret er gjennfunnet og påvist skadet av rovvilt, og tilfeller hvor tap har skjedd uten at dyret er gjennfunnet. det. Det er Statens naturoppsyn sine rovviltkontakter som undersøker døde eller skadede dyr, og undersøkelser som påviser rovviltskade gir automatisk rett på erstatning. Påviste rovviltskader er den viktigste faktoren for Fylkesmannen når erstatningssøknadene vurderes. Les mer om ordningen

 

Søknadsfristen er satt til 1. november hvert år.

Søknad sendes via Miljødirektoratet sitt elektroniske søknadsenter

 

Rovviltkontakt i Tingvoll (Statens naturoppsyn)

Tarald Thorshov - mobil 97148338

Einstein Grødal - mobil 97151556

Kontaktinformasjon

Lars Erling Koksvik
Skogbrukssjef - Skog og vilt
E-post
Telefon 71 53 24 45
Mobil 926 14 733

Postadresse

Midtvågvegen 2
6630 Tingvoll