Skogsbilveier

Søknadsplikt, ulike veiklasser og tilskudd til bygging

Retningslinjer for tilskudd til skogsveier 2022 - Tingvoll kommune. (PDF, 187 kB)

Hvis du har planer om å bygge skogsbilvei må du søke kommunen om tillatelse. Søknadsplikten er fastlagt i "Forskrift om planlegging og godkjenning av landbruksveier". Søknaden om bygging og evt. søknad om tilskudd skal fylles ut på fastlagt skjema. Det er krav om at  du tegner inn veien på kart som skal følge søknadene.

Det er 6 ulike veiklasser hvor det kan kjøres tømmerbil. Byggebeskrivelse og tekniske krav finnes i "Normaler for landbruksveier":

Veiklasse 3 (Helårs skogsbilvei) skal kunne transportere tømmer hele året unntatt teleløsningsperioden. Veien skal normalt ikke overstige 10 % stigning i lassretningen. Mest vanlig.

Veiklasse 4 (Sommerbilvei for tømmerbil med henger) bygges for transport av tømmer og landbruksprodukter i barmarksperioden hvor veien er fri for is og snø. Brukes der det ikke er grunnlag økonomisk for å bygge helårsvei, og hvor stigningen ikke overstiger 12 % i lassretningen. Normalt ikke overstige 18 % i returretningen.

Veiklasse 5 (Sommerbilvei for tømmerbil uten henger). Ikke så vanlig å bygge, men en kan ha stigning i lassretning helt opp til 18 %. I returretning normalt ikke overstige 20 %. Utelukkende tømmerkjøring i barmarksperioden.

Veiklasse 6 (Vinterbilvei) er for tømmertransport med bil på vinterføre. Bør kun brukes der det ikke er økonomisk grunnlag for å byge helårsvei og hvor skogbehandlingen ikke krever en bedre standard. Egner seg i strøk der det er stabile vinterforhold. Stigning i lassretningen normalt ikke over 8 %. Stigning i returretning normalt ikke over 12 %. Lite brukt.

Veiklasse 1 og 2 er hvor det bygges skogsbilvei i samarbeid med det offentlige, hvor veien senere kan gå inn i det offentlige veinettet. Normalt ikke over 8 % stigning i lassretningen.