SMIL - Spesielle miljøtiltak i jordbruket

Formålet med SMIL-ordningen er å ivareta natur- og kulturminneverdiene i jordbrukets kulturlandskap, samt å redusere forurensning fra jordbruket.

Søknadsfristen er 15. februar (Elektronisk søknad via Altinn

Tilskuddene skal gå til tiltak utover det som blir forventet ivaretatt gjennom vanlig jordbruksdrift. Hver kommune har egne retningslinjer for tildeling av SMIL-tilskudd, der det tas utgangspunkt i lokale behov, utfordringer og målsetninger.

Kulturlandskapstiltak er tiltak som, ved skjøtsel, vedlikehold og istandsetting:

  • varetar biologisk mangfold og gammel kulturmark, og som tilrettelegger for økt biologisk mangfold
  • tilrettelegger for større tilgjengelighet og opplevelser i landskapet, og som holder verdifulle områder åpne
  • ivaretar kulturminner og kulturmiljøer, inkludert verneverdige bygninger.

Forurensningstiltak er tiltak som skal redusere risikoen for erosjon på jordbruksarealer og i vannløp, redusere avrenning av næringsstoffer fra jordbruksarealer eller redusere forurensende utslipp fra jordbruket til jord, luft og vann, og kan omfatte blant annet:

  • utbedring og supplering av hydrotekniske anlegg, herunder graving av åpne kanaler til erstatning for eksisterende lukka avløp, og avskjæringsgrøfter mot skog og utmark
  • fangdammer, andre økologiske rensetiltak og miljøplantinger
  • tiltak som reduserer risiko for tap av plantevernmidler
  • særskilte bygningsmessige miljøtiltak i eller i tilknytning til eksisterende driftsbygning eller driftsopplegg

Du kan lese mer om ordningen på hjemmesiden til Landbruksdirektoratet 

Tingvoll har egne retningslinjer for prioriteringer og søknadssatser.

Søknad og anmodning om utbetaling sendes elektronisk via Altinn.