Gjødslingsplan

Det skal utarbeides gjødslingsplan før hver vekstsesong. Foretak som disponerer husdyrgjødsel fra mer enn 5 gjødseldyrenheter skal ha en årlig gjødslingsplan.
 

Krav til utforming av gjødselplan

Gjødselplan skal omfatte alt jordbruksarealet som foretaket disponerer og gjødsel fra alle husdyr på foretaket. I planen skal husdyrgjødsel fordeles på foretaket sitt spredeareal. Jordprøver skal tas hvert 4.-8. pr. Dersom en får ny leiejord, skal det tas jordprøver fra leiejorda senest 2. året.

Planen skal oppfylle kravene i Forskrift om gjødselplanlegging

Flerårige planer
Fritak fra kravet om gjødselplan
Manglende plan gir trekk i tilskudd

Kontaktinformasjon

Lars Erling Koksvik
Skogbrukssjef - Skog og vilt
E-post
Mobil 926 14 733

Adresse

Midtvågvegen 2
6630 Tingvoll