Sammenkomster og arrangement

Dersom 17.mai komitéene eller andre har behov for avklaringer, ta kontakt med smittevernlege Bjarne Storset.

Tingvoll kommune følger nasjonale regler for private sammenkomster og arrangement. Vi anbefaler at alle arrangement som samler personer fra ulike kommuner, utsettes eller avlyses.

Disse reglene gjelder naturligvis også for 17. mai. Alle arrangementer og sosiale sammenkomster i forbindelse med feiring av 17.mai, må gjennomføres etter gjeldende råd og regler. 17-mai-tog er innenfor hvis gjeldende smittevernregler følges.

Gjeldende regler fra 16. april 2021

 • Maks 10 personer på private sammenkomster innendørs utenom i eget hjem, som for eksempel bursdag i leid lokale. Maks 20 personer utendørs. Barn i samme kohort i barnehage eller barneskole kan møtes med et nødvendig antall voksne personer som tilretteleggere. 
 • Maks 10 personer på innendørs arrangement uten faste tilviste sitteplasser, men likevel inntil 50 personer på idretts- og kulturarrangement som samler deltakere under 20 år som tilhører samme kommune.
 • Maks 100 personer på arrangementer hvor alle i publikum sitter på faste, tilviste sitteplasser.  
 • Maks 200 personer på arrangementer utendørs, men 600 personer (fordelt på 3 kohorter á 200 personer) hvis de sitter på faste tilviste plasser og det er to meters avstand mellom kohortene 
 • Arrangøren skal iverksette tiltak for å ivareta krav til avstand mellom deltakere som ikke er i samme husstand på arrangementer der publikum sitter på faste, tilviste sitteplasser. Om det er nødvendig skal det benyttes vakthold for å sikre dette.
 • Samme anledning til å skjenke alkohol på arrangementer som på serveringssteder 

Korona: Regler for arrangement og samlinger

 

Type sammenkomst

Antall

Eksempler

Private sammenkomster i eget hjem (anbefaling)

Inntil 5 gjester i tillegg til de som bor i boligen.

 

Private sammenkomster på offentlig sted eller i leide eller lånte lokaler

Maksimalt 10 personer (20 personer utendørs)

Foreldremøter på skolen, medlemsmøter, kurs, lokal konsert/forestilling, idrettsarrangement, konferanse, innendørs markeder

Arrangementer innendørs med faste, tilviste plasser

Inntil 100 personer.

Kino, opera, konsert, teater, kirke, moske, idrettsarrangementer, foredrag ol.

Arrangementer utendørs uten faste, tilviste plasser

Inntil 200 personer

Idrettsarrangementer, utendørskonserter, utendørs markeder og messer, pop-up-konserter o.l.

 

Uteliv og servering

 • Det er bare tillatt med skjenking av alkohol ved servering av mat. Skjenkestopp klokken 22 alle dager. 
 • Det skal registreres kontaktopplysninger til de gjestene som samtykker til det. 

Som arrangør er du ansvarlig for …

 • å ha oversikt over hvem som er til stede for å kunne bistå kommunen ved en eventuell senere smitteoppsporing. Dersom det er nødvendig å nedtegne en egen oversikt over de tilstedeværende med kontaktopplysninger for å finne tilbake til deltakerne, skal denne slettes etter 14 dager.  Arrangøren skal informere de som er til stede om at det lages en oversikt.
 • å iverksette tiltak som bidrar til at syke ikke deltar på arrangementet
 • å følge relevante standarder om smittevern
 • å tilrettelegge for at avstandskrav og smittevern kan følges under hele arrangementet.

Du kan ikke søke Tingvoll kommune om unntak 

De nasjonale smittevernreglene gjelder for alle. Tingvoll kommune kan innføre strengere tiltak dersom smittesituasjonen tilsier det, men det har ingen hensikt å søke kommunen om unntak fra de nasjonale reglene. Sett deg godt inn i rådene og reglene fra nasjonale helsemyndigheter! Kommunen er behjelpelig dersom du trenger hjelp til å tolke dem.

Bjarne Storset

Smittevernlege

Mobil: 92451100. E-post: bjarne.storset@tingvoll.kommune.no