Informasjon til ansatte

Sykt barn omsorgsdager utvidet
Sykt barn/omsorgsdager for barn under 12 år er utvidet til inntil 20 dager. Disse kan bl. benyttes ved foreldre som må være hjemme med barnehagebarn og barn i småskoletrinnet.

Når man har ett eller to barn som er 12 år eller yngre, får man 20 omsorgsdager hver i 2020.

Når man har tre barn eller flere som er 12 år eller yngre, får man 30 omsorgsdager hver i 2020. Enslige forsørgere og foreldre til kronisk syke har et utvidet antall dager med omsorgspenger. Også disse får dobbelt så mange omsorgspengedager.

Overføring av omsorgsdager mellom omsorgspersoner
Stortinget vedtok 20.03.20 at du kan overføre omsorgsdager til en annen omsorgsperson når barnehagen eller skolen er stengt på grunn av koronasituasjonen. Dette gjelder frem til 31.12.20.

Omsorgsdagene du kan overføre er av de ekstra dagene du har fått på grunn av at barnehagen/skolen er stengt. Du velger selv hvor mange av disse ekstra omsorgsdagene du vil overføre. Du kan overføre til en annen omsorgsperson når dere begge har rett til å bruke omsorgsdager. En annen omsorgsperson kan være den andre forelderen, nåværende samboer eller ektefelle. Det er NAV som fatter vedtak om overføring av omsorgsdager fra en person til en annen.

Egenmelding egen sykdom
Egenmelding for egen sykdom er økes fra 8 til 16 dager sammenhengende. Disse kan benyttes ved bla. hjemme karantene og hvis man må holde seg hjemme noen dager i forbindelse med at man er småsyk. 

Alle med symptomer på luftveisinfeksjoner skal holde seg hjemme i et døgn etter symptomfrihet melder folkehelseinstituttet. Egenmelding bukes.

Avlønning
Alle som har et tilsettingsforhold i Tingvoll kommune og som arbeider ut over normal tid, vil bli avlønnet iht HTA bestemmelser. Dette gjelder også de som er omdisponert fra egen arbeidsplass til andre steder og som arbeider ut over normal arbeidstid. Disse vil tilkomme variable tillegg iht HTA. 

Alle som ikke er ansatt i Tingvoll kommune og som trer inn i ordinære stillinger, vil bli avlønnet iht HTA. 

Omlegging av turnus
Omlegging av turnus kan skje etter 3 dagers varsel og iht HTAs bestemmelser om godtgjøring for forskjøvet arbeidstid, gjelder første gang nåværende arbeidsplan (gjeldende ved denne avtalens inngåelse) blir endret med kortere varsel enn 14 dager. 

 

Permitteringer
Permitteringer vil ikke bli vurdert før kommunen har sett på mulighet for omdisponering av ressurser til helse og omsorg. 

Utløp av avtaler tilkallingsvikarer
For tilkallingsvikarer utløper arbeidsforholdet ved utløp av siste avtalt vakt. For faste vikariater av lengre varighet er det arbeidsmiljølovens bestemmelser om gjelder med forhåndsvarsel, drøftingsmøte og evt. oppsigelsestid.


Pensjonerte arbeidstakere kan jobbe uten avkortning av pensjon i offentlig helsetjeneste
Tiltaket gjelder personell som er pensjonert og som frivillig påtar seg nødvendig arbeid eller blir beordret til tjeneste i offentlig helsetjeneste. Tiltaket innebærer at personell som mottar alderspensjon, særalderspensjon eller AFP fra offentlig pensjonsordning, samtidig kan motta ordinær lønn etter tariffavtalen, uten at pensjonen reduseres. Dette skjer ved at de ordinære reglene om reduksjon av pensjon mot inntekt suspenderes på de angitte vilkår og for en tidsbegrenset periode i forbindelse med utbrudd av koronavirus.

For øvrig pensjonert personell med alderspensjon, særalderspensjon eller tjenestepensjonsberegnet AFP fra offentlig pensjonsordning, men som ikke omfattes av tiltaket, vil pensjonistvilkår fremdeles være en ordning som kan benyttes.

Avvikling eller utsetting av avtalt ferie
Sykdom og pålagt karantene kan gi grunnlag for utsettelse av ferien etter ferieloven § 9. Utover disse tilfellene har ikke den ansatte noen rett til å kreve ferien utsatt selv om det ikke lenger er mulig å reise på den ferien som var planlagt. Arbeidsgiver kan velge å akseptere slik utsettelse. For arbeidstakere som det i dagens situasjon ikke er et særlig behov for, bør arbeidsgiver vurdere konsekvensene dersom det gis slik utsettelse. Om mange skal avvikle ferie når virksomheten skal starte opp igjen, kan det skape utfordringer.

Hjemmekontor kombinert med omsorg for egne barn
Ansatte som for tiden har avtale om hjemmekontor der ansatt samtidig må ha omsorg for egne barn må finne fleksible løsninger for fordeling av omsorgsdager og hjemmekontordager. Dette avtales mellom den enkelte leder og ansatt. Ved oppsummering etter f.eks endt uke må den enkelte leder bli enig med sin ansatt om hvor mange dager i aktuell uke som skal føres som hjemmekontordager og hvor mange dager som skal føres som evt. omsorgsdager (egenmelding). Der hvor den ansatte klarer å utføre normale dagsverk/normale arbeidsoppgaver i løpet av hjemmekontorarbeidsdagen, selv om deler av arbeidsdagen må gjøres senere enn normalt, vil dette regnes som en normal arbeidsdag.

Omsorgsdager er av regjeringen pr tiden økt til 20 dager pr kalenderår.

Hjemmekontor og karantene
For ansatte som er i karantene og har mulighet for hjemmekontorløsning og kan utføre sine vanlige arbeidsoppgaver ved hjemmekontor kan disse dagene regnes som hjemmekontor og ikke føres som egenmeldingsdager.  Ansatte som ikke har mulighet for hjemmekontor skal føre egenmeldingsdager for dager i karantene.

Egenmeldingsdager i et strekk er av regjeringen pr tiden økt fra 8 til 16 dager.

 

_________________________________

Vennlig hilsen

 

Jens Jarl Turøy

Personalsjef

Tingvoll kommune