Søk helse- og omsorgstjenester

Det må søkes om tjenester på eget skjema

 
Hvis du skal utskrives fra sykehus og har behov for tjenester i kommunen, vil sykehuset kontakte kommunen for deg.

 

Hva skjer videre?

For å forsikre oss om at du får det tilbudet som passer best for deg, kommer vi vanligvis på hjemmebesøk. Avtale om hjemmebesøk gjør vi med deg eller den du har gitt fullmakt.
Tjenesten bli tildelt den enkelte i samråd med den som søker og en kartlegging av behov. 
Vi forsøker å gi deg et svar inne 14 dager. Hvis vi ikke klarer det, vil vi kontakte deg og fortelle hvor lang tid vi tror det vil ta.

Hva kan jeg søke på?

Du kan få innvilget forskjellige typer tjenester for å best dekke ditt behov for hjelp.

Her er en oversikt over tjenester:

 • Omsorgsbolig
 • Trygghetsalarm
 • Middagsombringing 
 • Støtekontakt
 • Hjemmehjelp (f.eks. renhold i boligen, klesvask og handling)
 • Omsorgsstønad
 • Støttekontakt
 • Avlastningstiltak (alle aldre)
 • Hjemmesykepleie
 • Kort- og langtidsopphold i institusjon
 • Rehabiliteringsopphold
 • Brukerstyrt personlig assistent (BPA)
 • Individuell plan
 • Koordinator
 • Aktivitetstilbud for demente

 

Dette trenger du ikke søke på:

Du trenger ikke å sende inn søknad for å få første kontakt med psykiatrisk sykepleier. Hvis du har behov for oppfølging over lengre tid, vil psykiatrisk sykepleier hjelpe deg å sende inn søknad.

Vi har også lavterskeltilbud på Aktivitetssentret. Du kan også her ta direkte kontakt med Aktivitessenteret., eller tildelingsenheten kan hjelpe deg med å opprette kontakt.

 

Nyttige lenker:

Helse og omsorgsloven

Kommunalt pasient og brukerregister ( IPLOS )

Kontaktinformasjon

Siri Holmeide Vangen
Leder tildelingsenheten
E-post
Telefon 71 53 24 44
Mobil 481 04 266

Postadresse

Midtvågvegen 2
6630 Tingvoll