Om prosjektet

Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) har gitt flere kommuner i Norge støtte til å bli Modellkommuner, blant annet Tingvoll kommune. Når en kommune blir en modellkommune, skal kommunen lage en helhetlig, tverrsektoriell modell for arbeidet med utsatte barn og unge.

Gjennom tidlig innsats og bedre samhandling og samarbeid, skal flere familier få rett hjelp til rett tid. 

Denne modellen retter seg mot barn som har foreldre som er i utfordrende livssituasjoner, er psykisk sjuke eller misbruker rusmiddel, og barn som blir utsette for vold og overgrep.

Målet er at barna og familiene skal få tidlig hjelp og systematisk oppfølging.

Det har vært nedsatt ei prosjektgruppe for dette arbeider, der følgende har deltatt:

  •  Ellen Aasen, virksomhetsleder v/Tingvoll barnehage
  •  Margrethe Beverfjord, konst. virksomhetsleder v/Tingvoll barne- og ungdomsskole
  •  Hanne Lervik, ped.leder v/Straumsnes barnehage
  •  Karin Hendseth Skar, helsesøster
  •  Wenche Saugen, psykiatrisk sykepleier
  •  Jorid H. Kamsvåg, virksomhetsleder for behandling-, rehabilitering- og habilitering-tjenestene (BRH) og prosjektleder.