Oversikt over tverrfaglige samarbeidsarenaer

Her er en oversikt over møter som blir gjennomført i Tingvoll Kommune

 Tverrfaglig team for skole og barnehage:

Alle barnehagene og skolene i Tingvoll Kommune har tverrfaglige team. Disse er sammensatt av leder for barnehage og skole, representant fra barnevern, helsestasjon, psykiatrisk sykepleier og PPT. 

Mål:

  • Bidra til at barn som trenger ekstra oppfølging, stimulering og omsorg får tidlig hjelp.
  • Gjøre det enklere å ta kontakt for råd og veiledning før vanskene blir for store og gjøre hjelpetjenestene mer synlige for samarbeidspartnere og brukere
  • Koordinere de ulike tjenestene
  • Generell veiledning mellom tjenestene

Teamene har møter 3-9 ganger i året, avhengig av skolens/barnehagens størrelse. Andre samarbeidspartnere blir kalt inn ved behov. 

For mer informasjon ta kontakt med styrer/ rektor ved aktuell barnehage/ skole. 

 

Ressursteam for videregående skole:

Samarbeid mellom helsesøster, skoleledelsen, PPT og psykiatrisk sykepleier. 

Mål:

  • Styrke den spesialpedagogiske kompetansen og ta initiativ til forebyggende arbeid. 
     

 

Samarbeidsmøte:

Skolene og barnehagene har samarbeidsmøter om enkeltbarn.

Formål med et slik møte vil være å avklare hvilke tjenester som skal bidra og avklare ansvarsforhold. Det er skole/barnehage som har ansvar for innkalling til møter om ikke annet er avtalt for den enkelte gruppe.

 

Nærgruppe:

En nærgruppe har samme funksjon som samarbeidsmøtet, men brukes når barnet har fått formalisert tiltak som for eksempel spesialpedagogisk hjelp/spesialundervisning. Det er skole/barnehage som kaller inn til møter om ikke annet er avtalt for den enkelte gruppe.

 

Ansvarsgruppe:

Skal sikre at barn og unge med sammensatte hjelpebehov får et koordinert og helhetlig tilbud.

 

Individuell plan (IP):

Personer som har behov for langvarige, sammensatte og koordinerte helse- og omsorgstjenester, tjenester fra NAV eller barnevernstjenesten har rett til å få utarbeidet en individuell plan. Planen er et verktøy for å beskrive ulike behov og tjenester, og for hvordan disse best skal kunne møtes.

 Søknad skal sendes tildelingsenheten i kommunen. 

Overføringsmøte mellom barnehage og skole:

Barnehagene tar kontakt med skolene i god tid og avtaler møtepunkter når barn med omfattende hjelpebehov, eller ved bekymring for barn som skal over i skolen.  Foreldre/ foresatte har i forkant av møte samtykket til hvilken informasjon om barnet som skal gis på møtet. Generell informasjon om overgang fra barnehage til skole.