Oversikt over tiltak

Oversikt over møteplasser og tiltak for barn og unge i Tingvoll Kommune 

Tiltakene skal vise en samlet oversikt over tverrfaglige møteplasser og tiltak for barn- og unge i Tingvoll Kommune. Den viser tiltak og møter som skjer i Tingvoll Kommune, men omfatter ikke de som er i regi av spesialisthelsetjenesten eller frivillig sektor. Oversikten er tenkt å gjøre det enklere for både foresatte og ansatte og finne hvilke tilbud som finnes for deres barn og ungdom i kommunen. 

International Child Development Program (ICDP)

ICDP er et foreldreveiledningsprogram fra Barne og ungdoms direktoratet (Buf-etat). ICDP-programmet er et ressurs- og relasjonsbasert program, der en har fokus på foreldra si empatiske identifikasjon med barnet og på barnet sine behov for tilknytting, veiledning og regulering. Programmet er utvikla i Norge av professor emeritus Karsten Hundeide og professor emeritus Henning Rye ved Universitetet i Oslo. Programmet er enkelt og brukes i det helsefremmende og primærforebyggende arbeidet, men er også videreutvikla slik at det kan brukes i forhold til målgrupper med særskilte utfordringer. 

ART

Målet med ART er å øke deltakernes sosiale kompetanse gjennom systematisk opplæring av sosiale ferdigheter, sinnekontroll og evne til moralsk resonnering.

Målet er at deltakerne gjennom observasjon og deltakelse i øvelser lærer å utvikle empatisk evne, håndtere eget sinne og ta i bruk hensiktsmessige sosiale ferdigheter som kan erstatte aggresjon og bygge positive nettverk.

ART gjennomføres som et kurs over 30 timer over minst 10 uker, tre timer per uke. Hver uke settes det av en treningsøkt til hvert av temaene sosiale ferdigheter, sinnekontroll, og moralsk resonnering. Treningen foregår i grupper på 4-9 deltakere.

Øktene følger en stram struktur som inkluderer definisjon av dagens tema, rollespill, evalueringsrunde og hjemmearbeid. For å sikre motivasjonen har øktene også innslag av lek og høy elevaktivitet. Temaene for de tre områdene hentes fra reelle situasjoner i deltakernes hverdag.

Skolen har ansvaret for gjennomføringen av programmet, og dette utføres av utdannede ART-trenere. Gjennomføres på mellomtrinnet.

Zippys venner

Zippy består av et grunnprogram på 24 timer for 1.-2. trinn og en videreføring for 3.-4. trinn. I tillegg er det ressurser for tilpasset opplæring, foreldreinvolvering og mulighet for deltagelse fra SFO/AKS.

Barn og unge tilbringer en stor del av livet på skolen. Det er i dag større erkjennelse og mer dokumentert forskning på betydningen av den psykososiale siden av læringsmiljøet. Lærerens relasjon til elevene og elevenes opplevelse av tilhørighet, delaktighet, mestring og kompetanse er viktige faktorer for trivsel og læring. Voksne for Barn har hatt ansvar for implementering, spredning og utvikling av Zippys venner i Norge siden 2004.  I dag er det omlag 700 skoler i Norge som bruker Zippys venner. Zippys venner mottar midler fra Helsedirektoratet og tilskuddsordningen Psykisk helse i skolen. Tilskuddsordningen støtter tiltak og programmer i skolen som fremmer læringsmiljø, læring og psykisk helse.

Zippys venner er et tiltak for å jobbe systematisk med å fremme god psykisk helse og et godt psykososialt miljø på barneskolen. Ved å la barna være med å påvirke det som angår dem, lærer de å tro på seg selv og egne styrker. De utvikler evne til å ta hånd om seg selv og andre. Programmet bygger på kjent teori og empiri om tidlig forebygging og styrking av motstandskraft og mestring. 

Programmet er universelt helsefremmende og forebyggende. Målsettingen i Zippy er at barn skal lære livsmestring gjennom å mestre dagliglivets utfordringer, identifisere og snakke om følelser og støtte andre. Barna deltar og medvirker gjennom dialogiske prosesser. Dette stiller krav til læreres relasjonskompetanse gjennom anerkjennende kommunikasjon.

Målsettingen med programmet er å lære barna å: 

  • mestre dagliglivets problemer
  • identifisere og snakke om følelser
  • støtte andre som har det vanskelig

Være sammen

Være Sammen er et kompetanseløft for tidlig innsats og endringsarbeid i barnehagen.

Være Sammen legger stor vekt på ledelse og implementeringsprosesser for å ruste barnehagene til å lykkes med endringsprosesser. Målet er en kollektiv praksis knyttet til den varme, grensesettende voksenstilen.

Være Sammen har stort fokus på relasjonens betydning for barnets selvbilde og tidlig normdannelse. Dette vet vi er en beskyttelsesfaktor mot negativ atferd og utestenging/mobbing.

MOT

MOT ER EN UNGDOMS OG SAMFUNNSBYGGER, som styrker ungdoms bevissthet og mot til å leve, til å bry seg og til å si nei. 

MOT utvikler robust ungdom, som inkluderer alle.

MOT samarbeider med ca. 300 skoler og når ca. 65 000 ungdommer over hele Norge.

MOTs viktigste resultater er mindre hyppig mobbing, færre ungdom uten en eneste venn, mindre psykiske vansker og mindre hyppig rusmisbruk.

MOTs viktigste innsatsområde er MOTs program «Robust ungdom» i ungdomsskole og videregående skole, hvor en har 12 MOT-økter i løpet av skoleløpet.

MOT har to tilleggsprogram: Skolen som samfunnsbygger og Kommunen som samfunnsbygger.

Familievernkontor

Vårt kontor dekker kommunene på Nordmøre. Du trenger ikke henvisning for å komme til oss. Tilbudet er gratis. Kontoret ligger i Kristiansund.

Bestill time: 466 17 480

Telefon: 466 17 480 (NB vi kan IKKE motta SMS på dette nummeret)
Telefontider: 08.15 – 11.00 og 12.00 – 15.00
Åpningstider: 08:00 - 15:30

Følger du lenken kan du lese mer om hva familievernkontoret tilbyr.

Familievernkontor

Fritidsklubb

Pr. dags dato finnes det 1 fritidsklubb i Tingvoll Kommune, denne er i Straumsnes. Her kan ungdommer fra 8.klasse og oppover møtes for sosialt samvær og forskjellige aktiviteter.

Barseltreff på helsestasjon, eventuelt i samarbeid med biblioteket

Barseltreff er for de minste barna, fra 0-2 år. Her møtes man i grupper, hvor man kan snakke om forskjellige utfordringer eller bare være sammen. Noen gruppemøter kan bli brukt til å diskutere forskjellige tema som for eksempel søvn og motorikk, andre ganger kan man for eksempel ha sangsamlinger.

Helsestasjon og skolehelsetjenesten

Screening gjort av jordmor og helsesøster i samarbeid, hvor det synliggjøres den gravides psykiske helse i kombinasjon med en klinisk samtale.

Tweak 

Her tar jordmor opp temaet rus i svangerskap.
 

Psykiatrisk sykepleier

De fleste av oss vil oppleve psykiske helseplager en eller flere ganger i løpet av livet. Det viktigste du kan gjøre er å være åpen om det og søke hjelp tidlig. I Tingvoll Kommune har vi 2 psykiatriske sykepleiere.

Støttekontakt

En støttekontakt skal hjelpe et annet menneske til å ha et sosialt liv og en meningsfull fritid. Støttekontakten kan komme på hjemmebesøk, bli med på kafé, kino, trening eller andre aktiviteter. Du kan søke om å få støttekontakt dersom du trenger hjelp til å få ei aktiv fritid eller komme ut av ei isolert tilværelse. Støttekontakten får godtgjørelse fra kommunen.
Støttekontakten tilbyr bl.a. sosialt samvær etter behov og følge til ulike fritidsaktiviteter. Fritidstilbudet skal baseres på den enkelte brukars ønsker, behov og forutsetninger. Støttekontakt kan man søke om hos tildelingsenheten i kommunen

Avlastning

Mennesker med nedsatt funksjonsevne, som bor hjemme, kan få avlastning i et avgrensa tidsrom slik at de som har den daglige omsorgen kan få avlastning. Omsorgsyter får avlastning slik at omsorgen for den omsorgstrengende fortsatt kan tas hånd om i hjemmet. Avlastning kan man søke om hos tildelingsenheten i kommunen

Tingvoll Frivillighetssentral

Frivilligsentralene er lokale møteplasser for enkeltmennesker, lag/foreninger og det offentlige. Sentralene finnes over hele landet og har som mål å nå ut til brede lag av befolkningen.

Frivilligsentralene skal være lokalt forankret og utvikles av de som er knyttet til sentralen. Frivilligsentralene formidler kontakt med tradisjonelle frivillige aktører og er kreative sentre for nye former for frivillighet.