Jeg er ansatt

Dersom du unnlater å melde fra eller avverge vold og overgrep mot barn, kan du straffes med bot eller fengsel i inntil 1 år, jfr straffelovens § 196.

Dette gjør jeg:

 1. Gjør en vurdering. Hvor bekymret er jeg?
 • Analyser bekymringen/ magefølelsen din.
 • Hva har du sett eller hørt?
 • Hva har vedkommende sagt og gjort?
 • Hva er det i samspillet mellom vedkommende og omgivelsene som har gjort deg bekymret?
 • Hvor lenge har du vært bekymret?

Viktig at du skriver ned observasjonene dine så konkret som mulig, gjerne over tid.

 1. Diskuter bekymringen med en kollega og/ eller be om en samtale med lederen din.

   
 2. Oppsummer og konkluder på om dere har grunn til å være bekymret.

I denne drøftingen kan det være lurt å fokusere på vurderingen av

 • Tilstanden til den det gjelder (følelsesmessig, sosialt, fysisk etc.)
 • Den øvrige situasjonen til den dere er bekymret for (familiesituasjon, om det er akutt fare, ressurser i nettverket etc.)
 1. På bakgrunn av vurderingene bestemmer dere hvordan dere skal gå videre med saken på arbeidsplassen. Her er tre ulike fremgangsmåter
 • Vi klarer dette selv
 • Vi trenger hjelp til vurdering av dette fra noen som har mer kompetanse
 • Bekymringen er så alvorlig at barnevern, politi eller andre ansvarlige instanser/ personer må kontaktes
   

Alle offentlig ansatte, samt en rekke yrkesutøvere med profesjonsbestemt taushetsplikt, uavhengig av om vedkommende arbeider i det offentlige eller i det private, har plikt til å gi opplysninger til barnevernet når det er grunn til å tro at

 • Et barn blir mishandlet i hjemmet
 • Det foreligger andre former for alvorlig omsorgssvikt
 • Når et barn har vist vedvarende alvorlige atferdsvansker
   

Politi: 02800

Barnevernstjenesten for Sunndal, Tingvoll og Nesset: 71 69 91 31/ 71 69 90 00

Lenke til meldeskjema
Barne, ungdom og familiedirektoratet

 

Meldeplikt i følge lov:

 

Tidlig intervensjon på rusfeltet

Kontaktinformasjon

Barnevernstjenesten for Sunndal, Tingvoll og Nesset
Barnevernstjenesten for Sunndal, Tingvoll og Nesset
Mobil 909 73 061

Barnevernvakt telefon 97 60 16 16