Ledsagerbevis funksjonshemmede

Har du nedsatt funksjonsevne, kan du søke om å få utstedt et ledsagerbevis. Ledsagerbeviset gis den som ledsager deg fri eller rabattert adgang til en del kultur- og fritidsarrangement og offentlige transportmidler hvor ordningen aksepteres. Beviset utstedes til deg. Kortet kan brukes i alle kommuner i landet, men du må søke i kommunen du har registrert bostedsadresse.

Kriterier/vilkår

Det foretas ingen økonomisk behovsprøving i forbindelse med søknaden. Ordningen er ikke avhengig av om du mottar trygdeytelser. Funksjonshemmingen må ha en varighet på minst på 2 år. 

Ledsagerbevis er gratis.

Veiledende rettningslinjer Bufdir

Saksbehandling

Ved behov kan det innhentes uttalelse om ditt behov for ledsager fra lege, helseinstitusjon eller kommunens helse- og sosialetat. Deretter fattes det et vedtak. 

Passfoto.

Husk kortet er kun gyldig med passfoto. 

Søknadsskjema ledsagerbevis