Helseplattformen

 

Helseplattformen AS skal innføre en felles pasientjournal for hele helsetjenesten i Midt-Norge. Det innebærer at kommuner, sykehus, fastleger og private aktører arbeider i den samme pasientjournalløsningen.

Helseplattformen skal gi økt kvalitet i pasientbehandling, bedre pasientsikkerhet, mer brukervennlige systemer og dermed sette helsepersonell i stand til å utføre sine oppgaver på en bedre og mer effektiv måte.

Innføring av Helseplattformen er et av regjeringens strategiske tiltak for å nå målet om «En innbygger- en journal» (Meld. St. 9 (2012-2013)). Helseplattformen AS eies per i dag av Helse Midt-Norge RHF og Trondheim kommune.

Les mer på  helseplattformen.no


Arbeid med Helseplattformen i Tingvoll kommune

Tingvoll kommune samarbeider tett med andre kommuner som benytter samme pasientjournalløsning, Gerica, samt Kristiansund kommune som ligger foran oss i løpet om innføring av Helseplattformen. 

Politisk behandling

Plan for politisk behandling i 2022:

  • Formannskapet 31.mai
  • Kommunestyret 9. juni

Det skal da vedtas om det skal utløses opsjon, dvs. om forprosjektet for innføringa kan starte. 

 

Kort om helseplattformen

Dagens datasystemer i helsevesenet snakker ikke godt nok sammen. Systemene er lite tilpasset et pasientforløp som ofte innebærer kontakt med mange nivåer i helse- og omsorgstjenesten. 

Dagens IKT-systemer er i hovedsak begrenset til én enkelt virksomhet/tjeneste. I Tingvoll har kommunen tre journalsystemer og fastlegene et annet; på sykehusene er det enda flere systemer som ikke snakker sammen i sanntid. 

Med en økende aldring av befolkningen og generell økning i tjenestebehov, vil en bærekraftig økonomi, både for kommuner og helseforetak, være avhengig av at helsepersonell får mulighet til å jobbe smartere og mer effektivt. De trenger bedre verktøy for å samhandle med forrige og neste behandlingsledd. 

Hvis kommunene skal kunne håndtere det økende behovet for helsehjelp, må innbyggere, pårørende og pasienter gis mulighet til å ta et større ansvar selv rundt egen helse og eget liv. Helsetjenestene må endres i større grad ved for eksempel å kunne gi oppfølgingssamtaler som videokonsultasjon, samt kunne gjøre samhandlingen bedre med pårørende via pasientportaler. 

Fremtidens pasient ønsker tilgang til egne helseopplysninger, bedre informasjon om diagnose, mer involvering i egen behandling, tettere dialog med helsetjenesten og en helsetjeneste som oppleves som sammenhengende mellom alle aktørene i tjenesten

Forventet gevinst

Den viktigste forventede gevinsten ved innføring av Helseplattformen er at innbyggerne vil oppleve en sømløs, helhetlig helsetjeneste med økt kvalitet og pasienttrygghet. I tillegg får helsepersonell mulighet til å jobbe smartere og mer effektivt med mer brukervennlige system, og kommunen får nye muligheter for styringsinformasjon og kvalitetsforbedring. Når informasjon er oppdatert for alle og blir delt mellom primær- og spesialisthelsetjenesten vil samhandlingen bli enklere og mer effektiv. Dobbeltarbeid blir redusert, og arbeidsflyten for de ansatte blir bedre.

Når kan vi ta helseplattformen i bruk?

De første virksomhetene, Trondheim kommune og St.Olav i Trondheim, skal ta løsningen i bruk våren 2022.

For Tingvoll kommune vil løsningen kunne tas i bruk høsten 2024, forutsatt vedtak i kommunestyret, og at prosjektet går etter planen.