Vedtatte endringer i budsjett og handlingsprogram

Klikk for stort bilde 

Kommunestyret ber om at vedlikehold på kommunale bygg blir prioritert.

Kommunestyret ber administrasjonen innarbeide en pott til vedlikehold på kommunale bygg og kommunale veger (i henhold til vegplan) fra 2022 og i hele økonomiplanperioden.

Kommunestyret ber om at samlokalisering av helsetjenestene blir utreda i løpet av 2021, samt at det jobbes aktivt med bemanning og rekruttering i sektoren.

Kommunestyret ber om at blant annet følgende utredes innen helse og omsorg:

  • habiliteringsboliger
  • flytte demensavdelingen fra Vonheim til Sykehjemmet
  • flytte hjemmetjenesten sitt oppmøtested i indre til Kveldheim
  • alternativ bruk av Vonheim

Kommunestyret ønsker at utredning av habiliteringsboliger prioriteres og at vedtak fattes i løpet av 2021.

Kommunestyret ber om at finansiering av lærlingordning blir gjennomgått til første budsjettjustering i 2021.

Kommunestyret ber administrasjonen om å prioritere tilrettelegging av Tingvoll Arena.

Kommunestyret ber administrasjonen prioritere å søke om midler til utarbeidelse av naturmangfoldsplan.

Kommunestyret ber om at postene:
 - Kommunedirektør
 - Økonomiavdeling
 - Internasjonal avdeling
 - Servicekontoret
 - Personalavdelingen
Blir slått sammen til posten "Sentraladministrasjonen" for å ha større fleksibilitet til å gjøre kutt.

Kommunestyret ønsker å videreføre MOT, leirskole og Inn på tunet.

Kommunestyret står fast på vedtaket om skolestruktur, men ønsker å få utreda strukturen med oppstart i 2021 for å opplyse debatten. Økonomiske, praktiske, faglige, sosiale, pedagogiske og andre konsekvenser skal ivaretas. Det opprettes et utvalg bestående av foreldrerepresentanter, tillitsvalgte og politikere fra oppvekst- og kulturutvalget som referansegruppe for administrasjon.

Kommunestyret er innforstått med at oppvekstsektoren må ta sin del av kommunens innsparingsbehov.
Kommunestyret mener at kommunedirektørens forslag pålegger oppvekstsektoren en for stor del av innsparingen de nærmeste årene.

Kommunestyret utsetter bygging av gang- og sykkelvei Vågbøveien i ett år i påvente av å få med Fylkeskommunen på halve kostnaden.

Der det er behov for nytt inventar og utstyr må dette tas innen egen ramme.

Tingvoll kommune skal i størst mulig grad unngå bruk av eksterne konsulenter.

Kommunestyret oppfordrer administrasjonen til å ikke bruke disposisjonsfondet til saldering av budsjett og økonomiplan og at driftsutgifter ikke belastes fondet fra 2023.

Kommunestyret ønsker jevnlig oppdatering på kommuneøkonomien. Store feil slik som i forslaget til budsjett og handlingsprogram for 2021 kan ikke skje flere ganger.

Kommunestyret forventer at konsekvensene av budsjettkutt blir drøfta i politiske utvalg, og at de mer prinsipielle forslagene til kutt blir drøfta i kommunestyret.

Kommunestyret ber kommunedirektøren om å gjennomgå alle punkt fra hovedutvalgene, samt ungdomsråd og eldreråd.