Mulighet til å søke spillemidler

Kommuner, idrettslag og andre ikke-kommersielle sammenslutninger kan hver år søke om spillemidler til anlegg for idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet. Før ditt lag kan søke, må du sende inn en beskrivelse av planene til kommunen, som så prioriterer ut fra regler og kriterier. Fristen for å sende inn til kommunen er søndag 8. november.

Tingvoll kommune har en temaplan for idrett og fysisk aktivitet fra 2016 - 2020. Gjennom innspill fra lag og foreninger i kommunen sier vi her noe om hvilke anlegg for idrett og fysisk aktivitet kommunen skal satse på i disse årene.

Få ditt anlegg inn i planen for idrett og fysisk aktivitet

Anlegg og tiltak beskrevet i plan for idrett og fysisk aktivitet er grunnlaget for å kunne søke om tilskudd fra det som kalles «spillemidlene».  Hvis ditt lags planer/ønsker ikke er med i denne planens «prioriterte liste», kan dere ikke søke om tilskudd fra spillemidlene. Hvert år i denne fireårsperioden (fra 1016-20) reviderer vi lista over anlegg og tiltak. Det er det vi gjør nå.

Lista over prioriterte anlegg for det neste året vedtas av kommunestyret. Dette kalles «rullering av plan for idrett og fysisk aktivitet».

Nye anlegg ikke nevnt i den opprinnelige planen

Det er mulig å forslå anlegg som ikke står i planen fra før, da må det begrunnes hvorfor dette anlegget ikke er nevnt der, og likevel bør prioriteres.

Bakgrunn og hvem kan søke

Det er Kulturdepartementet som via Møre og Romsdal fylkeskommune som deler ut spillemidler. I bestemmelsene for hvem som kan søke og få tilskudd står det litt om hva som prioriteres:

Spillemidler til bygging og rehabilitering av idrettsanlegg skal bidra til infrastruktur som gir befolkningen mulighet til å drive aktivitet, både i regi av den frivillige, medlemsbaserte idretten og gjennom muligheten for egenorganisert aktivitet.

Anlegg i lokalmiljøet som stimulerer og tilfredsstiller barns behov for fysisk aktivitet i organiserte eller egenorganiserte former, prioriteres særskilt. Når det gjelder ungdom, er det et mål å utvikle anlegg som tilfredsstiller ungdommens behov for utfordringer og variasjon. Ungdom må gis mulighet til å medvirke i utformingen av anlegg. Anleggene bør fungere som gode sosiale møteplasser i lokalsamfunnene.

Anlegget må være åpen for allmenn idrettsaktivitet og ikke være heftet med kommersielle interesser. Søkere kan være kommunen, idrettslag, andelslag eller andre sammenslutninger.

Det er kommunen som søker til Møre og Romsdal fylkeskommune på vegne av alle søkere.

Hvor mye kan det søkes om?

For ordinære anlegg: Det kan søkes om tilskudd på inntil 1/3 av godkjente kostnader som en hovedregel, minimum 150 000,-

For nærmiljøanlegg: Det kan søkes om tilskudd på inntil 50 % av godkjente kostnader. Tilskudd er begrenset til kroner 300 000 per anlegg/element.

For kart: Tilskudd gis der godkjente kostnader overstiger kroner 75 000.

Regjeringen skriver hvert år et stort dokument om bestemmelsene rundt spillemidler. Der finner du beskrivelser over hva som går under «ordinært anlegg» og «nærmiljøanlegg».

Hva må du sende inn nå?

For at saksbehandler i kommunen skal kunne prioritere mellom de ulike prosjektene, må dere sende inn en beskrivelse av anlegget. Dersom anlegget skal søke om spillemidler, må det i de fleste tilfeller jobbes mer med beskrivelsene i desember. Legg ved alt dere har klart.

Administrasjonen vektlegger gjennomførbarhet, anleggsbehov og hvor langt man har kommet i planlegging i sin vurdering.

Dette må med:

Informasjon om søkerorganisasjonen og kontaktinformasjon

Informasjon om hva som skal bygges/rehabiliteres

Lengre redegjørelser kan vedlegges som eget dokument

Informasjon om behovet for dette anlegget

Hvis dere har: Målsatte tegninger som viser at anlegget utformes i tråd med krav til størrelser mv. for aktiviteten legges ved.

Hvis dere har: Tegninger som viser aktivitetsflatens og tilleggselementenes utforming og mål for relevante idrettslige funksjoner, for eksempel spilleflate, banebredde, sikkerhetssone, garderobestørrelse mv.

Hvis dere har: Plantegninger for alle plan med påsatte mål for fri lengde og bredde, samt snitt med påført mål for fri høyde.

Kostnader, søknadsbeløp og øvrig finansiering av prosjektet

Informasjon om hvem som eier området. Det kan ikke søkes om tiltak på andres eiendom uten av man har avtale om dette.

Vi har ikke et skjema for dette. 

Saksgang:

Frist for å sende innspill inn til kommunen: søndag 8. november 2020. Send til postmottak@tingvoll.kommune.no

Prioritert liste over anlegg blir behandlet i kommunestyret i Tingvoll 26. november

Kommunens frist til å sende inn søknad til fylkeskommunen er 15. januar. Svar kommer i mai.