Valg av meddommere til lagmannsrett og tingrett for perioden 2021 – 2024 (01.01.21 – 31.12.24)

Kommunestyret skal etter hvert kommunevalg velge nye meddommere til lagmannsretten og tingretten. Vi ønsker forslag til kandidater.

Følgende funksjoner skal velges:

 • Jordskiftemeddommer    5 kvinner / 5 menn
 • Lagmeddommer             3 kvinner / 3 menn
 • Meddommer                   14 kvinner / 14 menn
 • Skjønnsmedlemmer        2 kvinner / 2 menn

Det fremgår av Domstolloven §67 at utvalgene av meddommere skal ha «en allsidig sammensetning, slik at de best mulig representerer alle deler av befolkningen. Kommunen skal oppfordre allmenheten til å foreslå kandidater til valget.»

Ved valg av skjønnsmedlemmer er det viktig at kandidatene har kompetanse knyttet til:

 • Ulike sider av verdifastsetting, bruk og drift av fast eiendom
 • Kompetanse på plan- og reguleringsprosesser
 • Kunnskap om bygg- og anleggsbransjen
 • Kompetanse innen økonomi, revisjon og regnskap

Domstolloven stiller visse krav til hvem som kan velges til meddommere:

 • Du må være fylt 21 år og være under 70 år
 • Du må ha stemmerett og være valgbar til kommunestyret
 • Du må være norsk eller nordisk statsborger eller registrert folkeregisteret som bosatt i Norge de siste tre årene.
 • Det er også et vilkår at du snakker og forstår norsk.

Videre stilles det krav til meddommeres lovlydighet. Mer om dette kan leses i §70 - §72 som angir formelle krav til meddommere.

Har du forslag til kandidater, send forslag innen 30. april 2020.

Send e-post til siw.hafskjer@tingvoll.kommune.no

Ta kontakt med oss hvis du har spørsmål.