Utsatt frist for Landbruksfondet - 02.05.2021

Landbruksfondet skal nyttes til videreutvikling av eksisterende landbruk, og til etablering av ny næring på gårdsbruk i tilfelle andre støtteformer som f.eks. BU-midler ikke er aktuelle. Støtte kan gis til foretak som er berettiget produksjonstilskudd og aktive skogeiere og hagebrukere.

Mer informasjon om ordningen