Søk om spillemidler innen 1. oktober 2022

Hvert år kan man søke om spillemidler til bygging og rehabilitering av anlegg for idrett og friluftsliv. Fristen for å søke om spillemidler i 2023 er 1. oktober 2022.

Søknader leveres via elektronisk søknadsskjema på www.anleggsregisteret.no. Søker må dokumentere at vilkårene for tilskudd er oppfylt gjennom utfylling av søknadsskjema og vedlegg som sendes med.

Les vilkårene her

Anlegget må stå i liste over prioriterte anlegg i Tingvoll kommunes temaplan for idrett og fysisk aktivitet. Handlingsprogrammet i denne planen rulleres hvert år. Slik var vedtaket for listen over prioriterte anlegg i 2022.  

Følgende er unntatt fra dette vilkåret:

 • Orienteringskart
 • Skilting/merking av eksisterende turveier, tur-/skiløyper og turstier
   

Formålet med spillemidlene

Spillemidler til bygging og rehabilitering av anlegg for idrett og fysisk aktivitet med stort brukspotensial, samt nærmiljøanlegg, er sentrale virkemidler for å innfri de statlige målene på anleggsfeltet.

Spillemidler til bygging og rehabilitering av idrettsanlegg skal bidra til infrastruktur som gir befolkningen mulighet til å drive fysisk aktivitet, både i regi av den frivillige, medlemsbaserte idretten og gjennom muligheten for egenorganisert, fysisk aktivitet.

De viktigste målgruppene for bruk av spillemidler til idrettsformål er barn (6-12 år) og ungdom (13-19 år). I tillegg vil staten legge til rette for at personer med nedsatt funksjonsevne skal kunne delta i idrett og fysisk aktivitet ut fra sine ønsker og forutsetninger.

Det er et grunnleggende prinsipp at tilskudd i form av spillemidler ikke skal danne grunnlag for fortjenestebaserte eierformer eller omdannes til fortjeneste for private eiere. 
 

Gangen i søknadsåret

Følgende frister gjelder gjennom søknadsåret:

 • Den enkelte kommune fastsetter frister og prosedyrer for innsending og kontroll av søknader for anlegg i sitt område og formidler dette til aktuelle søkere.
  • I Tingvoll kommune er fristen 1. oktober 2022.
    
 • 15. november: Frist for innsending til departementet:
  • Søknad om godkjenning av status som interkommunalt anlegg.
  • Søknad om vurdering av maksimalt søknadsbeløp for enkelte anleggstyper jf. pkt. 2.6.
  • Søknad om dispensasjon fra vilkår eller kriterier der dispensasjonsadgang er spesifisert.
    
 • 15. januar: Kommunen skal oversende alle innkomne søknader, samt en redegjørelse for kommunens prioriteringer til fylkeskommunen. For sent innkomne søknader skal avvises.
   
 • 15. april: Fylkeskommunen skal oversende oversikt over innkomne søknader og totale søknadsbeløp til departementet.
   
 • Primo mai: Departementet meddeler og utbetaler til fylkeskommunene de fastsatte rammebeløp for fordeling på søknader.
   
 • 15. juli: Fylkeskommunens vedtak i de enkelte saker sendes søkerne. En oversikt over vedtatt fordeling av midler sendes departementet.