Søk om spillemidler for 2022 innen 1. november 2021

Nå kan lag og foreninger søke om spillemidler til anlegg for idrett og fysisk aktivitet.

Med forbehold om Kommunestyrets godkjenning, må anlegget være prioritert i handlingsprogrammet i Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet for 2022.

Søknader leveres via elektronisk søknadsskjema på www.anleggsregisteret.no innen 1. november 2021.

Søker må dokumentere at vilkårene for tilskudd er oppfylt gjennom utfylling av søknadsskjema og vedlegg som sendes med. Les mer om vilkårene for ordinære anlegg og nærmiljøanlegg her.

Vi gjør oppmerksom på at tidligere vilkår om idrettsfunksjonell forhåndsgodkjenning er avviklet. Dette gis ikke tilbakevirkende kraft. Anlegg med byggestart tidligere enn 15. juni 2019 må ha vært idrettsfunksjonelt forhåndsgodkjent før byggearbeidene ble igangsatt for å kunne kvalifisere for tilskudd.

Det kan søkes om tilskudd til bygging av anlegg som er åpne for allmenn idrettslig virksomhet, og som ikke er underlagt fortjenestebaserte eierformer. Det kan søkes om tilskudd til rehabilitering av anlegg etter nærmere bestemmelser. Det kan søkes om tilskudd til kjøp og nødvendig innredning/ombygging av eksisterende anlegg etter nærmere bestemmelser.

Det er kun eieren av anlegget som kan søke om tilskudd fra spillemidlene. I helt spesielle tilfeller kan departementet gi dispensasjon fra dette kravet.

Prosjektet (byggingen, rehabiliteringen eller kjøpet) må være fullfinansiert for å bli tildelt tilskudd.

Hovedregelen er at det kan søkes om tilskudd på inntil 1/3 av godkjente kostnader til anlegg.

Det kan søkes om tilskudd til nærmiljøanlegg som er fritt, allment tilgjengelig for egenorganisert, fysisk aktivitet, først og fremst for barn og ungdom (6-19 år), men også for lokalbefolkningen for øvrig. Nærmiljøanlegg kan kun unntaksvis brukes til organisert fysisk aktivitet og skal ikke ivareta den organiserte aktivitetens behov på fast basis.

For nærmiljøanlegg er hovedregel at det kan søkes om tilskudd på inntil 50 prosent av kostnader som kan søkes dekket.

Søknadene prioriteres gjennom politisk fattede vedtak og i samsvar med kommunens behov og kommunens plan for idrett og fysisk aktivitet.

Handlingsplanen der godkjente søknader i Tingvoll kommune vil bli prioritert, blir behandlet i Kommunestyremøtet 9. desember 2021.

Nye og fornyede søknader (søknader som har vært fremmet tidligere uten at det er gitt tilskudd)  behandles og avgjøres etter gjeldende bestemmelser. Gjentatte søknader (søknader der det er gitt deltilskudd ved foregående års behandling, og der fylkeskommunen har gitt tilbakemelding om at det er adgang til å fremme gjentatt søknad) behandles og avgjøres etter de bestemmelser som gjaldt ved første års tildeling av deltilskudd.