Rullering av kommuneplanens arealdel

 

Tingvoll kommunestyre vedtok 28. april 2021 å starte rullering av kommuneplanens arealdel og sende planprogram på høring. Det åpnes nå for at grunneiere, næringsliv, lag, organisasjoner eller andre kan komme med innspill til ny/endret arealbruk i kommunen (se nederst i artikkelen).


 

Planprogram

Planprogrammet beskriver hvordan vi har tenkt å utarbeide kommuneplanens arealdel: Hva vil vi oppnå, hvilke tema skal vurderes, hvilke utredninger har vi behov for, hvordan skal innbyggerne kunne delta i prosessen og når skal ting skje.

Her er hele planprogrammet (PDF, 2 MB)

Behandling i kommunestyret kan du lese her. (PDF, 227 kB)

 

Merknader/uttalelser til planprogrammet sendes innen 18. juni 2021 til:

e-post postmottak@tingvoll.kommune.no,

eller til Tingvoll kommune, Midtvågvegen 2, 6630 Tingvoll.

Merk med "Sak 21/00439"

Kommuneplanens arealdel bestemmer hvordan vi vil bruke og utvikle de ulike områdene i kommunen. Diagrammet under viser fasene i planarbeidet og forventet framdrift i planarbeidet.Klikk for stort bilde

 

 

Innspill til kommuneplanen


I arbeidet med kommuneplanens arealdel vil vi møte ulike og til dels motstridende interesser. For å finne fram til de beste løsningene, er vi avhengig av bidrag og innspill fra de som bor og jobber i kommunen, eller har eiendommer og virksomheter her. Vi ønsker også innspill fra ulike lag, organisasjoner og fagmiljøer.

Innspillfasen er den viktigste fasen for deg som ønsker å påvirke arbeidet. Det kan være vanskelig å få gjennomslag for forslag som kommer etter fristen.

Frist for innspill til kommuneplanen er 20. september 2021

I tillegg til en beskrivelse består Kommuneplanens arealdel av to deler, en tekstdel med planbestemmelser og et plankart. 

Innspill til planbestemmelsene

Innspill til endringer i bestemmelsene kan for eksempel handle om krav til bygninger og uterom, lekeplasser, naust og flytebrygger, byggegrenser mot sjø og vassdrag med mer.

Innspill sendes Tingvoll kommune, Midtvågvegen 2, 6630 Tingvoll eller på e-post til postmottak@tingvoll.kommune.no.

Innspill til plankartet 

Innspill til plankartet går gjerne på endring av et landbruks-, natur- eller friluftsområde (LNF) til byggeområde, for eksempel til boliger, fritidsboliger, småbåthavner, næringsarealer, steinbrudd eller andre større nye tiltak. Det kan også være forslag om nye friområder, turveger eller andre grønnstrukturer.

Det er en fordel at du leser hele planprogrammet. Der framgår det hvordan innspill vil bli vurdert.

Skjema skal benyttes. Alle felter må fylles ut, så langt du har kunnskap. Er det spørsmål som ikke er relevant i ditt tilfelle kan du skrive "Ikke relevant" i tekstfeltet. Det skal vedlegges et kart som tydelig viser området. Det finnes mange kartløsninger på nettet. På kommunens kart eByggWeb kan du lage en enkel illustrasjon, ta utskrift til PDF og legge ved innspillet. Du kan også tegne på et papirkart og skanne vedlegget.

Mange av feltene kan fylles ut ved hjelp av kartet Miljøstatus der vises ulike typer kartlag, f.eks. om Klima (ras, flom), Natur, Kulturminner og Landbruk. 

NB! Før du starter utfylling bør du sette deg inn i spørsmålene og lage ferdig kartet som skal være vedlegg til skjemaet, slik at det er klart til opplasting (skjema lagres ikke for seinere innsending).

Skjema for innspill

 

Innspill og merknader er offentlige og blir lagt ut på kommunens postlister.

Kontaktinformasjon

Per Gunnar Løset
Avdelingsingeniør plan, kart/GIS
E-post
Mobil 943 65 962
May Kristin Vassli
Plan- og byggesaksbehandler
E-post
Mobil 941 36 818

Adresse

Midtvågvegen 2
6630 Tingvoll