Offentlig ettersyn - Søknad om akvakulturanlegg for matfisk av torsk på lokalitet VKA18 Ålvundfjord I i Tingvoll kommune

Møre og Romsdal fylkeskommune har i samsvar med akvakulturloven oversendt søknad om ny lokalitet til Tingvoll kommune.

Søker: Nordmøre Torsk AS org.nr. 926 051 725

Søknaden gjelder: Anlegg for akvakultur av matfisk av torsk

Søkt størrelse: 3500 tonn MTB

Lokalitet: VKA18 Ålvundfjord I i Tingvoll kommune (62° 52,774` N 8° 23,943` Ø)

Høringsuttalelser sendes Tingvoll kommune, Midtvågvegen 2, 6630 Tingvoll, eller på e-post til postmottak@tingvoll.kommune.no, innen 6. februar 2022.