Kommunedelplan for naturmangfold - planoppstart og planprogram på høring

Tingvoll kommunestyre vedtok i møte 17. juni 2021 planoppstart av kommunedelplan for naturmangfold, jf. pbl § 11-12, og at forslag til planprogram for arbeidet sendes på høring og legges ut til offentlig ettersyn i samsvar med pbl § 11-13. 

Planprogrammet beskriver blant annet mål med planarbeidet, hvilke føringer som gjelder, utviklingstrekk, viktige tema som skal belyses, framdriftsplan, organisering av planarbeidet og medvirkning.

Merknader og innspill til planprogrammet kan sendes til

postmottak@tingvoll.kommune.no

eller per post til Tingvoll kommune, Midtvågvegen 2, 6630 Tingvoll.

Høringsfristen er 20. august 2021 (merkes med Sak 20/00663).

Dokumenter i saken:

Planprogram - høringsversjon (PDF, 747 kB)

Saksbehandling og vedtak i kommunestyret (PDF, 485 kB)

Naturen er selve grunnlaget for menneskelig eksistens. Opprettholdelse av artsmangfold og fungerende økosystemer gir oss en robust natur. Norge har gjennom FNs konvensjon for biologisk mangfold forpliktet seg til å stanse tap av naturmangfold. Som oppfølging av biomangfoldkonvensjonen la regjeringen fram naturmangfoldmeldingen (Meld. St. 14 (2015-16) Natur for live​t), hvor det slås fast at «ingen arter og naturtyper skal utryddes, og utviklingen for truede og nær truede arter og naturtyper skal bedres». Tap av natur på grunn av menneskelig aktivitet truer ikke bare mangfoldet av arter, men også naturens evne til å levere naturgoder som vi alle er avhengige av. Å ta vare på naturmangfoldet er derfor helt essensielt.

Tingvoll kommune skal ha en kunnskapsbasert naturforvaltning. Hovedfokuset i planperioden bør være styrking av kunnskapsgrunnlaget, ved sammenstilling av kjente kunnskap og vurdere ny kunnskapsinnhenting, samt tiltak for å ivareta og eventuelt restaurere leveområder for særlig viktige/sårbare arter og naturtyper. Årlige handlingsplaner skal følges opp i statusrapporter til kommunestyret.  

Miljødirektoratet har gitt Tingvoll kommune et tilskudd på 125.000 kr til utarbeiding av kommunedelplan for naturmangfold. Tilskuddet skal gå til «å utarbeide en egen kommunedelplan for naturmangfold som et virkemiddel for å sette naturmangfoldet på den lokalpolitiske dagsorden og etablere en lokal forankring og medvirkning i utvelgelsen av viktige naturområder i kommunen. Planen skal være utformet som en tematisk kommunedelplan». Det er forutsatt at planen skal vedtas i løpet av 2022.