Kom med innspill til kartleggingen av friluftslivsområder

Tingvoll kommune har gjennomført en kartlegging av friluftslivsområder i kommunen og nå ønsker vi innspill fra kommunens innbyggere. Dette er ikke en høring og kartleggingen skal foreløpig ikke brukes til annet enn å danne et godt kunnskapsgrunnlag. 

Se kartleggingen som er gjort til nå og hvordan du kan komme med innspill her. 

Fristen for å komme med innspill er 31. mai 2024. 

Bildet viser et kartutsnitt av Tingvoll kommune hvor kommunen er delt inn i røde felter med ulik størrelse. Feltene er de kartlagte friluftslivsområdene. - Klikk for stort bildeNår du klikker deg inn på lenken kommer du til dette bildet. Slik ser temakartet ut og til høyre er veiledningen for hvordan å navigere i kartet og hvordan å komme med innspill.

 

Vi tror kartleggingen av fiskeplasser er mangelfull og tar dermed gjerne imot innspill spesifikt om dette. 

Utover det kan man gi innspill om følgende områdetyper: 

 • Nærturterreng (vegetasjonskledde områder på mer enn 200 daa. Områdene skal være tilknyttet byggeområder som f.eks. boligområder, skoler og barnehager, og ligge i gangavstand fra disse. )
 • Leke- og rekreasjonsområde (lekeplasser, ballplasser, nærmiljøanlegg, hundremeterskogen, badestrender, offentlig sikrede områder, parker og lignende som er mindre enn 200 daa.)
 • Grønnkorridor (viktige friluftslivsområder i seg selv, men er i tillegg en del av transportsystemet for gående og syklende og er viktige forbindelseslinjer som knytter sammen boligområder og de mest brukte og egnede friluftslivsområdene)
 • Marka (kjennetegnes ved at den omfatter noen av de viktigste områdene for friluftsliv i kommunen og/ eller regionen)
 • Strandsone med tilhørende sjø og vassdrag (områder langs kyst, innsjøer og vassdrag med muligheter for allment friluftsliv)
 • Jordbrukslandskap (områder av betydning for friluftslivet i jordbrukslandskapet, der man etter friluftslovens bestemmelser kan ferdes til fots i den tid marken er frosset eller snølagt, dog ikke i tidsrommet fra 30. april til 14. oktober)
 • Utfartsområde (store og små områder som ligger utenfor den umiddelbare nærhet til byer og tettsted, men der reisetiden ikke er lengre enn at den kan aksepteres for en dagstur)
 • Store turområder med tilrettelegging (områdetypen dekker de nasjonalt viktigste fjell-, skogog heiområdene med tilrettelegging i form av merket sti- og løypenett med tilhørende overnattingssteder)
 • Store turområder uten tilrettelegging (store områder eller systemer av delområder som er “inngrepsfrie”)
 • Særlige kvalitetsområder (landskap, natur- eller kulturmiljø som har helt spesielle opplevelseskvaliteter eller som har spesielt stor symbolverdi. Det kan gjelde nasjonalt verdifulle kulturlandskap, vassdragsnatur, seterlandskap, mindre inngrepsfrie områder, øyer eller øygrupper, fjorder, daler og lignende, samt mindre områder med en helt spesiell symbolverdi)
 • Andre friluftslivsområder (ikke alle områder lar seg plassere i de nevnte områdetypene. Disse kartlegges som ”Andre friluftslivsområder”)

Hvorfor kartlegge?

Kartlegging og verdsetting av friluftslivsområder er et viktig kommunalt virkemiddel for å identifisere, utvikle og ivareta arealer for friluftslivet. Metoden vil kunne bidra til å oppnå det nasjonale målet om å sikre befolkningen mulighet til å drive et variert friluftsliv både i nærmiljøet og naturen for øvrig. 

For å oppnå målet om at alle skal ha mulighet til å drive friluftsliv i nærmiljøet og i naturen ellers, er det viktig å ivareta et bredt spekter av områder med forskjellige kvaliteter som gir befolkningen mulighet til å utøve friluftsliv ut fra egne preferanser og der de helst ønsker. Utbyggingspresset som spesielt by- og tettstedskommunene står ovenfor, utgjør ofte en trussel for egnet areal for friluftsliv. I den sammenheng er viktig å ha kartbasert dokumentasjon som viser hvor de viktigste friluftslivsområdene ligger. 

Det finnes mange gode grunner for at kommunen bør kartlegge og verdsette sine friluftslivsområder, blant annet for å: 

 • Sikre god tilgang til friluftslivsområder og et godt friluftslivstilbud for befolkningen 
 • Skape forutsigbarhet i arealplanleggingen 
 • Unngå bit for bit utbygging og fragmentering 
 • Sikre at de viktigste områdene og arealgrunnlaget for mangfoldet av aktiviteter blir ivaretatt 
 • Etablere et godt grunnlag for: 
  • Utarbeiding av kommuneplanens arealdel 
  • Utarbeiding av planer for grønnstruktur, marka og lignende 
  • Enkeltsakssaksbehandling og konsekvensutredninger 
  • Søknad om spillemidler og sikringsmidler 
  • Å utarbeide sti- og løypeplaner 
  • En målrettet innsats for å bedre tilretteleggingen for friluftsliv 
  • En målrettet forvaltning av friluftslivsområder

 

Når det er sagt vil denne kartleggingen ikke føre til vern av områder eller umiddelbare konsekvenser. I første omgang skal dette fungere som et kunnskapsgrunnlag. Kartleggingen er et temakart, uten avveininger mot øvrige arealinteresser. Det forutsettes at slik avveining foretas gjennom kommunens planlegging og enkeltsaksbehandling.