Karantenebestemmelser vedtak fra kommuneoverlegen oppdatert 21.03.2020

Vedtak fra kommuneoverlegen i Tingvoll kommune 21.03.2020

På bakgrunn av saksutredning fatter kommuneoverlegen i Tingvoll kommune følgende vedtak:

«For å forsinke spredning av Covid-19 gjør kommuneoverlegen lørdag 21.3.2020 følgende vedtak, etter smittevernloven § 4-1 første ledd bokstav d:

  1. Alle som ankommer kommunen etter reiser i områdene angitt i punkt 4 ilegges hjemmekarantene i 14 dager etter ankomst.
  2. Personer som er tilreisende fra områder i punkt 4 og som ikke har bolig/bosted i kommunen, forbys å oppholde seg i kommunen.
  3. For personer som utvikler sykdom eller symptomer i karanteneperioden, gjelder myndighetens til enhver tid gjeldende føringer for konvertering av karantene til isolasjon.
  4. Vedtaket gjelder følgende områder: Fylkene Oslo, Agder, Rogaland, Viken, Vestfold og Telemark, Innlandet og Vestland.

 

Unntatt fra disse restriksjonene er:

  1. Transittopphold på flyhavn i områdene i punkt 4 regnes ikke som opphold i området.
  2. Opphold på plattform/sokkel med påfølgende hjemreise regnes ikke som opphold i områder omtalt i punkt 4.
  3. Fører og personell av vare- og passasjertransport unntas fra dette vedtakets karantenekrav. Dette omfatter også personell som er nødvendig for å gjennomføre transporten.
  4. Ledelse av virksomheter som er opplistet etter DSB sin definisjon av samfunnskritiske funksjoner gis adgang til å gjøre unntak for eget nøkkelpersonell når dette er strengt nødvendig for å opprettholde forsvarlig drift av kritiske samfunnsfunksjoner. Slike unntak gjøres av virksomhetens ledelse uten involvering av kommunen.
  5. Det tillates overnatting på hoteller for personer som ikke har privat bolig/bosted. Personer som ikke er omtalt i bokstav c og d omfattes imidlertid av karantenebestemmelsene.

Personer står fritt til å reise ut av kommunen. Personer står også fritt til å bevege seg mellom kommuner i fylket og mellom fylker som ikke er omtalt i punkt 4.

Vedtaket har virkning fra 21.3.2020 og gjelder til og med 28.3.2020. Vedtaket kan også oppheves på et tidligere tidspunkt i eget vedtak.