Høring og offentlig ettersyn - planendring Vikahaugen hyttefelt

Gjelder planendring i Detaljplan for Vikahaugen hyttefelt (planid 156020200002). Vikahaugen ligger på Nastad på Aspøya.

Planendringene går ut på å regulere inn en ny adkomstveg og en ny boligtomt i reguleringsplanen. De øverste hyttene i feltet (BFF_1 og BFF_2) har bratt adkomst, ved å legge en «ny» adkomst fra sørsiden av reguleringsplanen vil man kunne få en adkomst som ikke er like bratt. Avkjørsel er regulert på samme sted som i den opprinnelige planen.

Planbestemmelsene er lik tidligere planbestemmelser, med små endringer for å tilpasse planbestemmelsene til det nye plankartet.

Vedlagt følger sakspapirer med vedtak i saken. Tingvoll formannskap vedtok å sende forslag til endring i reguleringsplanen ut på høring. Endringene behandles etter plan- og bygningsloven § 12-14, og sendes på høring til berørte fagmyndigheter, grunneiere og naboer.

Vi ber om merknader innen 19.05.2021.

Merknader sendes postmottak@tingvoll.kommune.no, eller per post til Tingvoll kommune, Midtvågvegen 2, 6630 Tingvoll.

Henvendelser kan gjøres til saksbehandler May Kristin Vassli som kan treffes på telefon 941 36 818. Vennligst oppgi saksnummer PLAN-21/00048 ved alle henvendelser.

Plandokumenter kan leses nedenfor: