Høring og offentlig ettersyn - Kanestraum fergekai

E39 Detaljplan for Kanestraum fergekai landområde (planID 156020200001)

Formannskapet i Tingvoll kommune har i møte 21.04.21, PLAN-19/00084, vedtatt å legge detaljregulering for E39 Kanestraum fk landområde ut til offentlig ettersyn.  

Landområde og kai for E39 Kanestraum ferjeleie skal bygges om for å legge til rette for elektriske ferjer med økt regularitet, AutoPASS og bedre trafikksikkerhet.

Plandokumentene er lagt ut til offentlig ettersyn med merknadsfrist 03.06.2021. Dokumentene er tilgjengelige på vegvesenets prosjektside Oppgradering ferjekaier | Statens vegvesen og på www.tingvoll.kommune.no. Berørte parter og offentlige faginstanser blir direkte tilskrevet.

 

Merknader til reguleringsplanen skal være skriftlige, merkes sak 20/228251 og sendes innen 3. juni 2021 per e-post til firmapost@vegvesen.no eller per brev til Statens vegvesen, postboks 1010 Nordre Ål, 2605 Lillehammer.

 

Evt. spørsmål om planarbeidet kan rettes til Statens vegvesen v/prosjektleder Olav Megrund, tlf. 952 38 900 eller e-post olav.megrund@vegvesen.no eller v/planleggingsleder Astrid Eide Stavseng, tlf. 917 48 468, e-post astrid.stavseng@vegvesen.no, eller til Tingvoll kommune v/Per Gunnar Løset, tlf. 943 65 962, e-post per.gunnar.loset@tingvoll.kommune.no.

Denne kunngjøringen er i samsvar med plan- og bygningsloven §12-10. Planen er utarbeidet etter §§12-3 og 3-7.

Plandokumenter kan leses på Statens Vegvesens nettsider

Statens vegvesen (SVV) skal oppgradere landområdet på Kanestraum fergekai for å bedre trafikksikkerhet og øke kapasiteten på biloppstillingsplasser. Gjeldende reguleringsplan fra 2012 ble ikke gjennomført, og det gjøres nå endringer i reguleringsplanen slik at den bedre tilpasses dagens situasjon før planlagt anleggstart på landområdet sommeren 2021. Tilrettelegging av fergekaiene til el-fergedrift nærmer seg sluttføring og det er naturlig at landarealene opparbeides så snart som mulig.

Formannskapet fattet følgende vedtak i møte 21. april 2021:

Tingvoll formannskap vedtar at forslag til detaljplan for Kanestraum fergekai, med plandokumenter datert 24.03.2021, sendes på høring og legges ut til offentlig ettersyn i samsvar med plan- og bygningsloven § 12-10.

Statens vegvesen bes snarest avklare mulige trafikksikkerhetstiltak på strekningen langs E39 fra plangrensen til kryss Fv 6124 Langøysundvegen. Forslag til tiltak og framdriftsplan for gjennomføring må framlegges for Tingvoll kommunestyre snarest.

Når det gjelder merknadene fra grunneier Jakob Nørbech, både planmessige forhold og grunnerverv, må det finnes en minnelig løsning på parallelt med planbehandlingen.