HØRING OG OFFENTLIG ETTERSYN - DETALJPLAN FOR SKOGHEIM HYTTE- OG NAUSTOMRÅDE PÅ VÅGBØEN

Tingvoll formannskap vedtok i møte 21.8.2018 å legge planforslaget ut på høring og sende det på høring.

Planendringen legger i hovedsak til rette for kjøreadkomst via Postvegen og fram til fire hytter i feltet.

Eventuelle merknader sendes til Tingvoll kommune, Midtvågvegen 2, 6630 Tingvoll eller til e-post; postmottak@tingvoll.kommune.no.

Høringsfristen er 28. september.

Plandokumenter til høring
Tittel Publisert Type
01 Oversendelsesbrev

29.08.2018 Filtype
02 Særutskrift 064 002 Skogheim hyttefelt på Vågbø - planendring

29.08.2018 Filtype
SKOGHEIM-Planbeskrivelse

29.08.2018 Filtype
SKOGHEIM-Planføresegner

29.08.2018 Filtype
SKOGHEIM-Plankart

29.08.2018 Filtype
SKOGHEIM-Vedlegg 1 - Sjekkliste ROS

29.08.2018 Filtype