Høring og offentlig ettersyn - Detaljplan for Beiteråsen

Tingvoll formannskap vedtar å sende den del av detaljplan for Beiteråsen (planid 156020120003) som gjelder offentlig idrettsanlegg, brannstasjonstomt samt ny kryssløsning på E39 på begrenset høring til regionale myndigheter, grunneiere og berørte parter. Plandokumenter er revidert 08.04.2021.

Planen legger blant annet til rette for bygging av flerbrukshall på Leitet, tomt for brannstasjon og bygging av nytt kryss til området sør for E39.

Henvendelser kan gjøres til saksbehandler Per Gunnar Løset som kan treffes på telefon 943 65 962, eller på e-post: per.gunnar.loset@tingvoll.kommune.no

Frist for å komme med merknader til planforslaget er 5. juni 2021.

Merknader sendes Tingvoll kommune, Midtvågvegen 2, 6630 Tingvoll, eller til postmottak@tingvoll.kommune.no

Vennligst oppgi saksnummer PLAN-20/00035 ved alle henvendelser.